Kort bakgrunnsinformasjon 
Folkehelseloven, og Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, setter et krav til kommunene om å ha en løpende folkehelseoversikt, som skal revideres hvert fjerde år. Folkehelseoversikten ble laget for første gang i 2015 og gjennomgikk i 2019 en større revidering. Dokumentet skal videre inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Kommunen skal i arbeidet med kommuneplaner etter plan- og bygningslovens kap.11, fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet, som skal møte de utfordringene kommunen står ovenfor, med utgangspunkt i Folkehelseoversikten.  
 

Folkehelseoversikten har som mening å identifisere ressurser og folkehelseutfordringer i kommunen, samt vurdere årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer og helseforskjeller. Folkehelseoversikten skal inneholde følgende tema: 

  • Befolkningssammensetning
  • Oppvekst- og levekårsforhold
  • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • Skader og ulykker
  • Helserelatert atferd
  • Helsetilstand 
I 2019 har revideringen av folkehelseoversikten hovedsakelig blitt gjort av folkehelsekoordinator, men i samråd med enhetsleder for helse, omsorg og barnevern, kommuneoverlege, og en tverrsektoriell ressursgruppe innen folkehelse. I tillegg er det innhentet lokale data fra ulike instanser.  
 
 

Høringsdokument          

Folkehelseoversikt
 
  
 

Innspill sendes til:  Epost: postmottak@bardu.kommune.no / jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no eller per post: Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu. Merk med «Sak 2020-254».

Fristen for innspill er 11. februar 2020.

 

Ved spørsmål kan folkehelsekoordinator kontaktes på

epost: jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no eller telefon: 47462859.