Bardu kommune har 02.04 vedtatt følgende tiltak for å stoppe spredning av Covid-19 etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav d:

· Alle som har eller skal ha opphold i Bardu kommune og har oppholdt seg mer enn 24 timer sør for Nordland fylke skal i hjemme karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra og med 19. mars 2020, og gjelder i 7 dager, fram til 9. april 2020.

 

· Smittevernlegen mener det er gode og vektige argumenter for begge syn i saken, men mener samlet sett at verken nødvendighetskrav, krav til medisinsk faglig begrunnelse eller at kravet til helhetsvurdering er oppfylt i spørsmålet om egne karanteneregler for Bardu kommune. Vedtaket er medisinfaglig og helhetlig begrunnet med henvisning til UNN sine klare anbefalinger for vår region. De finner det fornuftig at Tromsø kommuner og andre kommuner i regionen, har lokale karanteneregler for å hindre smittebelastning opp mot UNN. UNN er tydelig på at alt som kan bidra til at UNN skal kunne 2-3 doble den intensive kapasiteten, gjennom å forsinke og flate ut smittekurven, er å anbefale.

 

· Viktige samfunnsfunksjoner som er beskrevet i de nasjonale bestemmelsene omfattes ikke av disse karantenebestemmelsene, med disse plikter å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smittespredning ved varelevering og utførelse av nødvendige oppdrag.

Følgende områder omfattes ikke av lokale karantenebestemmelser:

  1. Tiltak som rammer samfunnskritiske funksjoner
  2.  Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse (herunder barnevern)
  3. Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
  4. Tiltak som rammer barn med delt bosted
  5. Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder.
  6. Tiltak som rammer person- og varetransport
  7. Tiltak av betydning for å holde i gang produksjon i virksomheter, bla. Vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv

 

· Med henvisning til § 3 i midlertidig forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien, fastsatt i Statsråd 27.03.2020, omfattes ikke Forsvarets operative personell av Bardu kommunes karantenevedtak etter smittevernloven § 4-1, bokstav d).

 

· Med henvisning § 4.1 - bokstav a) i smittevernloven vedtar Bardu Kommune at bruk av campingvogn og bobil sidestilles med midlertidig nasjonal forskrift for bruk av fritidseiendommer. Personer folkeregistrert utenfor Bardu kommune kan ikke overnatte i campingvogn eller bobil. Felles sanitæranlegg kan ikke benyttes

på campingplass. Bruk av felles tømmestasjon og vannpost kan benyttes under forutsetning av at strenge smitteverntiltak iverksettes og følges ved bruk av installasjonene. Smittevernlegen kan bistå med faglige råd.

 

· Søknad om eventuelt fritak for karantenebestemmelsene sendes Bardu kommune. Vedtaket er hjemlet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer: § 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

 

Når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen

 

Med hensyn til økt spredning av COVID-19 i Tromsø kommune, oppfordrer Bardu kommune alle sine innbyggere om å unngå alle reiser til Tromsø som ikke er strengt nødvendig. Dersom reiser til (eller opphold i) Tromsø er helt nødvendig, bes innbyggere om å ta særskilt gode tiltak for å unngå å bli smittet, og unngå å ta smitte med seg hjem til Bardu. Dette kan være tiltak som ekstra hygiene, avstand til andre m.m. Det oppfordres også til at man etter besøk i Tromsø er ekstra tilbakeholden med sosial kontakt når man kommer hjem til Bardu igjen. Det oppfordres også til at alle besøk inn til Bardu fra Tromsø, så langt som mulig unngås dersom disse ikke er nødvendig.

For mer informasjon se vår side om: Karanteneregler, reising og opphold på fritidseiendommer i Bardu kommune