Bardu kommunestyret har for skatteåret 2020 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendommer, kraftverk, vindkrafttverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiednomsskattelovens §3 første ledd bokstav d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 – sju promille.

 

Bardu kommune legger ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn på kommunehuset i foajeen og på kommunens hjemmesider i tre uker fra 27.02.20.

Det sendes ut eiendomsskatteseddel til hjemmelshaver 26.02.20, som viser skattetakst og utlignet skatt for 2020.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter med forfall 20.03 og 20.09.

 

Næringseiendommer

Verker og bruk

 

Ved spørsmål vedr eiendomsskatt kan dere ta kontakt med Økonomisjef Anders Arntzen.

Tlf: 40 63 90 62

 

e-post: anders.arntzen@bardu.kommune.no