-Ved utgangen av året viser årsregnskapet et mindreforbruk før strykninger på 3,36 millioner kroner, forteller økonomisjef, Siri Olset Øvrebø. 

Som følge av dette øker saldoen på disposisjonsfondet, som nå står på 26,9 millioner kroner. Dette er mer enn en dobling fra 2022 og utgjør 4,74 % av brutto driftsinntekter. -Kommunens måltall er 7,5 %, og vi nærmer oss altså å nå dette målet, sier kommunedirektør, Stine Jakobsson Strømsø.  Økningen i disposisjonsfondet gir kommunen en sterkere finansiell buffer og større fleksibilitet til å møte fremtidige utfordringer.

Til tross for de positive resultatene, er det viktig å merke seg kommunens lånegjeld, utgjør 151 % av brutto driftsinntekter. Dette er et område kommunen kontinuerlig arbeider med å forbedre, gjennom nøye gjeldsstyring og grundige vurderinger av investeringer i kommunen.

Økonomisjef Siri Olset Øvrebø uttaler: -Vi er svært fornøyde med årsregnskapet for 2023, som reflekterer vårt dedikerte arbeid for å sikre en sunn og robust kommuneøkonomi. Til tross for det gode resultatet har vi hatt store utfordringer knyttet til både drift og økende kapitalkostnader. Vi har fått ekstra inntekter i 2023 som har finansiert utgifter i forbindelse med utfordringer knyttet til bla personellmangel, kostnadskrevende tiltak og økende renteutgifter i 2023, disse kommer ikke i 2024 og vi har en stor jobb foran oss med å finne utgiftsreduserende tiltak. Vi vil fortsette å arbeide målrettet for å forbedre vår finansielle stilling og levere kvalitetstjenester til våre innbyggere.

Kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø legger til: -Dette årsregnskapet viser vår evne til å oppnå gode resultater selv i utfordrende tider. Vi er takknemlige for det harde arbeidet og engasjementet fra alle våre ansatte og ser frem til å bygge videre på de gode resultatene i årene som kommer.