Beiarn og Bardu kommuner tok fredag 2. juli 2021 ut søksmål mot staten for å få en lokal, demokratisk og mer helhetlig forvaltning av utmarksressursene på statens grunn i sine kommuner. Kommunene, med Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS som partshjelper krever at fjelloven legges til grunn for forvaltningen av utmarka i Nordland og Troms, på samme måte som i Sør-Norge.

 

Krever likhet for loven

I dag forvaltes statsallmenningene i Sør-Norge etter regelen i fjelloven av lokalt oppnevnte fjellstyrer. Fjellstyrene velges av kommunestyrene, og inntektene forblir i lokalsamfunnene i tråd med reglene i fjelloven. I Nordland og Troms forvalter Statskog alene 45 % av landarealet, og inntektene går til staten. I 2016 utgjorde inntektene til Statskog i nord 116, 5 millioner kroner. Videre må brukerne av statens utmark i Nordland og Troms betale store årlige avgifter til staten – avgifter som de ikke må betale i Sør-Norge.

Bakgrunnen for den alvorlige uretten og forskjellsbehandlingen som begås mot kommunene i Nordland og Troms er at Landbruks- og matdepartementet mener at fjelloven bare gjelder for Sør-Norge. Konsekvensen er at lokalbefolkningen i Sør-Norge har bedre rettigheter til statens utmark enn innbyggerne i Nordland og Troms.

 

Høyesterett og Utmarkskommisjonen har slått fast at statens grunn i Nordland og Troms er statsallmenning

Fjelloven gir regler om lokal forvaltning av statens allmenninger i Norge. Høyesterett og Utmarkskommisjonen i Nordland og Troms har i en rekke avgjørelser slått fast at statens utmark i Nordland og Troms er statsallmenninger. Landbruks- og matdepartementet har imidlertid nektet å følge disse avgjørelsene tross for at staten var part i alle sakene og selv har uttalt at statens utmark i disse områdene er statsallmenninger.

 

Ikke behov for nye utredninger

Det har gjennom årene vært mange utredninger og lovnader om at statens utmark i Nordland og Troms også skal forvaltes lokalt. I Voksenåsen-erklæringen fra 1997 lovet Bondevik 1-regjeringen at fjelloven, hvor prinsippet om lokal forvaltning er knesatt, også skal gjelde for Nordland og Troms. Samerettsutvalget II anbefalte i sin omfattende innstilling NOU 2007:13 en lokal forvaltning av utmarksressursene også i Nordland og Troms. Utredningen er imidlertid ikke fulgt, i stedet foreslås det nye utredninger som vanskelig kan sees å ha annet formål enn nye utsettelser.

 

Bred støtte for søksmålet

Elleve kommuner i Nordland og Troms traff i 2017 vedtak om oppnevnelse av fjellstyre etter fjelloven, men ble avvist av Landbruks- og matdepartementet. Kommunenes tålmodighet er nå slutt, og Bardu og Beiarn har sett seg tvunget til å ta ut søksmål mot staten for Lofoten og Salten tingrett for å få gjennomslag for sine lovbestemte rettigheter. Kommunene får bred støtte av Utmarkskommunenes Sammenslutning, de øvrige kommunene som har vedtatt å opprette fjellstyrer, Nordland fylkeskommunene, Norges Bondelag og Norges fjellstyresamband.