Bardu Kommune, enhet næring startet i 2014 en forstudie som hadde som målsetting å avdekke behov og mulighetsrommet for ytterligere etablering av flere tiltak i sentrum av Setermoen.

• Turistbussparkering
• Offentlig toalettløsning
• Permanent scene i byrommet
• Tømmestasjon for bobiler- og campingvogner (busser)
• Mulig fremtidig plassering av eksisterende drosjebu

Prosjekteier per i dag er Bardu Kommune, enhet næring. Total kostnadsramme for prosjektet har vært budsjettert med 636 000. Det forventes følgende effekter dersom prosjektet lar seg realisere.

• Økt attraksjonskraft for Setermoen som stoppested for gjennomreisende
• Økt attraksjonskraft for Setermoen som handelssted for regional befolkning
• Større verdiskapning for lokalt næringsliv da det forventes at flere stopper og benytter seg av de mulig planlagte tilbudene
• Økt bolyst i egen befolkning fordi sentrumsområdene utvikles

23.2.2014 mottok Bardu Kommune tilsagn (midler) fra Troms Fylkeskommune til å gjennomføre forstudien i prosjektet. Tilsagnet var på kroner 318 000. Den 4.2.2015 i sak 14/1704-15/754-11 vedtok formannskapet i Bardu Kommune følgende:

• Utredningsprosjekt "flere sentrumstiltak" iverksettes
• Lokal finansiering fra Bardu Kommune til forprosjektet "forstudie flere sentrumstiltak" hentes fra kraftfondsreserven til Bardu Kommune med inntil kr 318 000
• Egen innsats som er en del av lokal finansiering benyttes så langt det er mulig for prosjektets rammer

Status i nåværende forstudie
Nåværende prosjektfase definert som forstudie for "flere sentrumstiltak" ble iverksatt høsten 2014. Anbudsrunde på prosjektledelse ble utlyst i juni 2015. Valg av leverandør (prosjektledelse) foretatt 10.9.2015. Prosjektet så langt har blitt forskjøvet pga kapasitetsutfordringer i fremdriften. Bardu Kommune valgte Bardu Utvikling SA som prosjektledelse. Bardu Utvikling SA har siden september 2015 og frem til april 2016 arbeidet i.h.h.t prosjektplanens mål om å utrede mulighetsrommet for nevnte tiltak i sentrumsområdet av Setermoen. Bardu Utvikling SA sin sluttrapport for prosjektet har vært behandlet i formannskapet 11.5.2016.

Høringsrunde på prosjektet 14.7.2016 - 20.8.2016
Arbeidet med prosjektet har vært basert på prosjektledermetodikken (PLP). Du kan lese mere om PLP metoden i veilederen lagt ved høringsdokumentene.
Rapportene og vedleggene i arbeidet med prosjektet "flere sentrumstiltak" er utarbeidet av prosjektlederen Bardu Utvikling SA og består av.

1. Sluttrapport for prosjektet
2. Fagrapport
2.1. Vedlegg: Prosjektets forhold til andre planer
2.2. Vedlegg: Spørsmålsstillinger til næringsaktører i sentrum (intervju)
2.3. Vedlegg: Estimerte kostnader bobiler- og campingvogner
2.4. Vedlegg: Mulig finansieringsmodell
2.5. Vedlegg: Driftskostnader offetlig toalett
2.6. Vedlegg: Notat vedrørende turistbussparkering
2.7. Vedlegg: Generell veileder for metodikken i prosjektet (PLP)

Saken har også vært politisk behandlet av formannskapet i Bardu Kommune
3. Vedlegg: Saksutredning til formannskapet 4.2.2016. Oppstart prosjektet.
4. Vedlegg: Vedtak i formannskapet 4.2.2016. Oppstart prosjektet. 
5. Vedlegg: Vedtak i formannskapet 11.5.2016. Høring i prosjektet.
6. Vedlegg: Saksutredning til formannskapet 11.5.2016. Høring i prosjektet

Sluttrapport og fagrapport inkludert nødvendige vedlegg ligger nedlastbar tilknyttet denne saken/artikkelen.

Høringsfrist 19.8.2016
Bardu Kommune ber herved om skriftlige innspill på det arbeidet som har vært gjennomført. Innspill i høringen kan foretas ved å sende epost "merket innspill høring forstudie flere sentrumstiltak, sak nr 16/110". til post@bardu.kommune.no. Merknaden legges inn i e-postens emnefelt.
Frist for å sende innspill til høringen settes til 19.8.2016.
Spørsmål, kommentarer og innspill i saken sendes skriftlig på e-post til lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no


Med hilsen
Enhet næring.
Bardu 14.7.2016