Bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020

Karantene brukes for å forhindre smittespredning før symptomer på covid-19 infeksjon har meldt seg. Med tiden har bedre kunnskap om covid-19 gjort det tydelig at det aller meste av smitteoverføringen skjer helt i starten av sykdomsforløpet. Det er uheldig med utstrakt bruk av karantene ved svært lav risiko for sykdom. Helst vil man fange opp flest mulig syke med færrest mulig dager i karantene. 

FHI har derfor anbefalt at dagene i karantene målrettes ved disse tre endringene.

 • Man regnes som nærkontakt 48 timer før symptomene starter (økt fra 24 timer)
 • Tid i karantene forkortes fra 14 til 10 dager
 • Personer som har gjennomgått covid-19- sykdom, unntas fra plikt til karantene i de påfølgende seks måneder.

 

Hvem skal i karantene?

 Ved reise

 • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 10 dager fra den dagen du kom hjem.

Les mer her:

 

 
Ved symptomer/ smitte
 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde seg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes. Du bør isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er blitt symptomfri. Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Les mer her: Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

 • Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i minst 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

 

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres.

 • Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

 

 

------------------------------------------------

Karanteneregler som har opphørt

Midlertidig vedtak i Bardu kommune frem til 30.3.2020 (forlenget frem til 15.04.20). 

Karantene for tilreisende fra Oslo, Viken, sør for Nordland, Sverige og Finland (opphører for innenlandsreiser 16.04.20).

 

 

Meld fra ved mistanke om koronavirus -FHI

Nasjonal registrering - symptomer på koronavirus

Folkehelseinstituttet har den 22.03 sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus. Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Les mer på FHI her.

Bardu kommune -registrer karantene som følge av reising eller symptomer her

- Dette skjema er fjernet da karantenevedtak opphører f.o.m 16.04.20. Dersom du har symptomer og trenger hjelp, ring din fastlege. 

Hvem bør testes?

Disse gruppene bør prioriteres for testing: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid-19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Se kapittel i koronaveilederen: Testing og diagnostikk  og FHI presiserer testkriterier

Anmodning til samfunnskritisk personell ansatt i Bardu kommune

Personer som regnes som samfunnskritisk personell anmodes om å ta særlige forhåndsregler hva gjelder reise og opphold. Samfunnskritisk personell anmodes om å oppholde seg innenfor region Nord-Norge, og unngå flyreiser av hensyn til smittevern og beredskap.

Bardu kommune er fortsatt et område uten koronasmitte, og dersom tilreisende til Bardu har oppholdt seg sør for Nordland i mer enn 24 timer skal de i hjemmekarantene i 14 dager.

Dersom man i tillegg har symptomer som forkjølelse, feber og/eller tung pust skal karantenen ha en varighet i minst 7 dager etter symptomfrihet. 

Helsepersonell og personer med samfunnskritiske stillinger må innrette seg slik at de unngår å bli rammet av disse bestemmelsene. Dette innebærer alternativ innlosjering for besøkende eller familiemedlemmer som kommer fra områder som utløser karantene.

Hva innebærer hjemmekarantene?

Hjemmekarantene varer i 14 dager fra du har vært i kontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 eller i 14 dager etter at du har vært i utlandet.

Dette er reglene som gjelder for hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du hjemmeisolere deg så snart som mulig. Se råd til pasienter som isoleres i hjemmet 

De som bor sammen med en person som er i hjemmekarantene, skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

 

Les mer her: 

Avstand, karantene og isolering

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak

Beskrivelse av hvem som skal holde seg hjemme, hva det innebærer, og hvordan dette påvirker andre i husstanden

Anbefalinger for testing av covid-19

 

Hytteeiere, råd og forbud mot opphold på fritidseiendommer

Gå direkte til side med informasjon her. 

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene?

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte, i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie
 2. Be om assistanse fra venner/bekjente
 3. Be om støtte/hjelp fra frivilligsentral som kan kontaktes på telefon 99411311

NB! Frivilligsentralen anmoder alle kan å melde seg for å avhjelpe akutte behov, matleveranser og andre tjenester til hjemmeboende eldre og andre innbyggere i hjemmekarantene.

Råd og informasjon til risikogrupper

Les mer på FHI her.

Råd til pasienter som er i hjemmeisolering ved koronavirus (coronavirus)

Hjemmeisolering

Dette er råd til deg som isoleres hjemme på grunn av bekreftet covid-19, og husstandsmedlemmer.

Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.

Les mer på FHI sine sider her. 

 

Søknad om fritak fra karantenebestemmelser i Bardu kommune

Dersom man er i karantene og har en samfunnskritisk rolle/stilling i Bardu kommune kan det søkes om unntak fra karantenebestemmelsene ved å levere søknad til karantene@bardu.kommune.no. Søknader om fritak fra karantene behandles av Rådmann.

Følgende må inngå i søknaden:

 1. Navn
 2. Stilling
 3. Årsak til karantene
 4. Begrunnelse for søknad om fritak fra karantenebestemmelsene

 

Følgende grupper regnes som samfunnskritiske funksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

Av hensyn til smittevern vil ikke fritak fra karanteneregler innvilges for helsepersonell.

Karanteneregler for reiser sør for Nordland opphører 15. april

Bardu kommune oppfordrer fortsatt til folk til å være «føre var», utvise hensyn og unngå reising som ikke er strengt nødvendig

Bardu kommune ønsker å være en «føre var»-kommune også når restriksjoner innført i forbindelse med utbruddet av COVID-19 sakte, men sikkert oppheves. Innbygger oppfordres til å utvise forsiktighet og holde reiseaktiviteten på et lavt nivå. Les mer her

Karantenetiltak i Bardu kommune for å stoppe spredning av Covid-19 -frem til 15.04.20

Bardu kommune vedtar følgende tiltak for å stoppe spredning av Covid-19 etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav d:

 

· Alle som har eller skal ha opphold i Bardu kommune og har oppholdt seg mer enn 24 timer sør for Nordland fylke skal i hjemme karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra og med 19. mars 2020, og gjelder i 7 dager, fram til 9. april 2020.

 

· Smittevernlegen mener det er gode og vektige argumenter for begge syn i saken, men mener samlet sett at verken nødvendighetskrav, krav til medisinsk faglig begrunnelse eller at kravet til helhetsvurdering er oppfylt i spørsmålet om egne karanteneregler for Bardu kommune. Vedtaket er medisinfaglig og helhetlig begrunnet med henvisning til UNN sine klare anbefalinger for vår region. De finner det fornuftig at Tromsø kommune og andre kommuner i regionen, har lokale karanteneregler for å hindre smittebelastning opp mot UNN. UNN er tydelig på at alt som kan bidra til at UNN skal kunne 2-3 doble den intensive kapasiteten, gjennom å forsinke og flate ut smittekurven, er å anbefale.

 

· Viktige samfunnsfunksjoner som er beskrevet i de nasjonale bestemmelsene omfattes ikke av disse karantenebestemmelsene, med disse plikter å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smittespredning ved varelevering og utførelse av nødvendige oppdrag.

Følgende områder omfattes ikke av lokale karantenebestemmelser:

 1. Tiltak som rammer samfunnskritiske funksjoner
 2.  Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse (herunder barnevern)
 3. Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
 4. Tiltak som rammer barn med delt bosted
 5. Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder.
 6. Tiltak som rammer person- og varetransport
 7. Tiltak av betydning for å holde i gang produksjon i virksomheter, bla. Vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv

 

· Med henvisning til § 3 i midlertidig forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien, fastsatt i Statsråd 27.03.2020, omfattes ikke Forsvarets operative personell av Bardu kommunes karantenevedtak etter smittevernloven § 4-1, bokstav d).

 

· Med henvisning § 4.1 - bokstav a) i smittevernloven vedtar Bardu Kommune at bruk av campingvogn og bobil sidestilles med midlertidig nasjonal forskrift for bruk av fritidseiendommer. Personer folkeregistrert utenfor Bardu kommune kan ikke overnatte i campingvogn eller bobil. Felles sanitæranlegg kan ikke benyttes

på campingplass. Bruk av felles tømmestasjon og vannpost kan benyttes under forutsetning av at strenge smitteverntiltak iverksettes og følges ved bruk av installasjonene. Smittevernlegen kan bistå med faglige råd.

 

· Søknad om eventuelt fritak for karantenebestemmelsene sendes Bardu kommune. Vedtaket er hjemlet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer: § 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

 

Når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen

 

Denne opphører 16.04.20.

Oppfordring om å unngå reiser til Tromsø

Med hensyn til økt spredning av COVID-19 i Tromsø kommune, oppfordrer Bardu kommune alle sine innbyggere om å unngå alle reiser til Tromsø som ikke er strengt nødvendig. Dersom reiser til (eller opphold i) Tromsø er helt nødvendig, bes innbyggere om å ta særskilt gode tiltak for å unngå å bli smittet, og unngå å ta smitte med seg hjem til Bardu. Dette kan være tiltak som ekstra hygiene, avstand til andre m.m. Det oppfordres også til at man etter besøk i Tromsø er ekstra tilbakeholden med sosial kontakt når man kommer hjem til Bardu igjen. Det oppfordres også til at alle besøk inn til Bardu fra Tromsø, så langt som mulig unngås dersom disse ikke er nødvendig.