Gielas Reinbeitedistrikt har hovedkalvingsområde vest for E6 i Bardu og Salangen kommuner. Områder hvor det blir tidlig bart er gunstig for rein til både beite og kalving. I dette området er det også fritidshytter hvor det er gitt dispensasjon til å kjøre med snøskuter. Denne kjøringen kan forstyrre reinen i kalvingstiden og kan gjøre at reinen trekker østover, noe som medfører mye gåing  og dårlig tilgang til mat. Dette har store konsekvenser for kondisjonen til simlene under kalving (i en meget sårbar tid), og mye merarbeid for gjeterne som må gjete rein døgnet rundt.

Bardu kommune henstiller til alle som ferdes i dette området om å vise hensyn. Bardu kommune ber også om at båndtvangen respekteres for de som ferdes ute med hund.