Beskrivelse av prosjektet

E6 Høytverrelv er en sterk trafikkert veg med en stor andel tungtrafikk. Dagens veg har en uoversiktlig kurvatur, og en smal bru over Høytverrelva. Strekningen som skal utbedres er på 1400 m og oppfyller ikke dagens krav til stamveger. Det igangsettes derfor detaljregulering med hensikt å utbedre / legge om dagens veglinje, samt etablere en ny bru over Høytverrelva. Det skal også ses på utbedring av kryss, sammenslåing av boligadkomster og etablering av gang- og sykkelveg. Varslingsbrev fra Statens vegvesen kan lastes ned her.