Detaljreguleringsplan Kirkemo 3

 

 Planlagt område er i dag regulert til LNF-område. I rullering av kommuneplanens arealdeler området avsatt til framtidig boligbygging. Revidering av kommuneplanens arealdel  pågår parallelt med oppstart av den aktuelle detaljreguleringen. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. PBL § 4-2.

 

Detaljreguleringsplanen omfatter eiendommene gnr./bnr. 1922-17/3, 17/6, 17/237, 17/487, 42/1, 42/150, 42/181, 42/272 og 42/293. Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet:

Annonsebilde 2.jpg

Berørte offentlige myndigheter, andre interesserte og berørte parter tilskrives direkte og varsles med dette om oppstart av planarbeid for Kirkemo 3, Bardu kommune. Forslagstiller er Bardu Kommune. Plankonsulent er Borealis Arkitekter AS. 

Merknader eller uttalelser som kan ha betydning for reguleringsarbeidet , kan rettes skriftlig til Borealis Arkitekter AS,  boks 1131, 9261 Tromsø. / inger@borealisark.no

 

Frist for merknader er 14. oktober 2015.