Bardu kommune tok i begynnelsen av 1999 kontakt med NHO Troms med forespørsel om å lede arbeidet med en forstudie for jernbane og mellomriksvei fra Sverige til Bardu i Troms. Forespørselen ble senere formalisert etter kommunestyrevedtak 28. mai 1999. Forstudien har som mandat å klarlegge om grunnlaget for full KU (konsekvens-utredning), iflg. plan- og bygningsloven bør gjennomføres for utbygging av mellomriksvei og jernbane fra Sverige tilknyttet Ofotbanen, og til Tromsø.

Med utgangspunkt i utviklingen innen fiskeri-, havbruks- og petroleumsnæringene i Nord-Norge og planene om nasjonalhavn i Tromsø, er tankene om bygging av jernbane mellom Tromsø og det svenske jernbanenettet blitt tatt opp på nytt. Samtidig vurderes også mulighetene for en mellomriksvei langs samme trasé som jernbanen. Denne typen infrastruktur tiltak vil naturlig måtte gjennomgå en nøye politisk, økonomisk og miljømessig vurdering for det kan settes i verk.

Troms er det eneste fylket i Norge med grense til Sverige, uten at det verken er vei eller jernbane mellom disse landene. Forholdet hindrer utviklingen på en rekke områder og begrenser mulighetene mellom og i Sverige og Norge. Den senere tids utvikling har aktualisert vei- og baneforbindelse med Sverige.

Forstudien har vektlagt følgende momenter:

Næringsutvikling med vekt på:

Marine virksomheter.

Transport.

Petroleum og gass.

Reiseliv.

Reindrift.

Utvikling og utveksling innen kultur og idrett.

Miljø.

Rapporten skal utgjøre grunnlag for politiske beslutninger, lokalt, regionalt og nasjonalt, med endelig vedtak i Stortinget om KU.