TFTU gir tilskudd til trafikantrettet/ holdningsskapende arbeid som fremmer sikkerhet og trygghet i trafikken. Tilskudd kan søkes av skolenes foreldreutvalg, klubber, lag og
foreninger, enkeltpersoner mv som arbeider for bedre trafikksikkerhet lokalt.

Fysiske tiltak eller kjøp av personlig verneutstyr omfattes ikke. For fysiske tiltak
(vegbelysning, busslommer mv) gjelder en tilskuddsordning for kommunene.
Tiltak som oppnår tilskudd skal være gjennomført innen 15. november 2006.

Søknad sendes innen 15. mars 2006 til
Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø

For ytterligere opplysninger kontakt Steinar Utby pr e-post
steinar.utby@vegvesen.no
eller telefon 776 17247/ 901 75 410
Kunngjøringa samt fullstendige vilkår om forvaltning av fylkeskommnnens trafikksikkerhetsmidler finnes på nettstedet www.tromsfylke.no/samferdsel.