Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

 

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

bufdirTilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål, om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur og fritidsaktiviteter.
  • Bidrar til at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Bardu kommune vil vurdere og prioritere søknadene etter at de er oversendt fra Bufdir.

Søknadsfrist 08.12.17

Det er en elektronisk søknadsprosedyre, og alle søkerne må bruke søknadsskjema på Altinn.

Her finner du ytterligere informasjon om tilskuddsordningen (Bufdir.no)

Kontaktpersonen fra Bardu kommune er fagleder kultur Ole Kroken tlf 993 62 977.