HUSHOLDNING

Dette avfallet kan leveres på Steiland Miljøstasjon:

Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, bygningsavfall, hageavfall, restavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass, klær, fritidsbåt inntil 15 fot mm.

 

Viktig informasjon ved levering av asbest

Asbest som leveres som avfall skal være emballert i to lag bygningsplast 0,20, teipet og tett. Fortrinnsvis levert på pall. Emballasjen skal være merket: «asbest» før avfallet leveres.

Hvis ikke korrekt innpakket etter gjeldende forskrift (Avfallsforskriften kap. 9) vil levering bli avvist. Ta gjerne kontakt med oss i forkant for veiledning angående innpakning og levering.

Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr ved innpakking.

Elektronisk og elektrisk avfall (Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, avfallsforskriften)

Forhandler/utsalgssted:

 • Forhandler skal ta EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Kommunen:

 • Skal sikre at det finnes tilbud i kommunen der innbyggere kan levere EE-avfall, uten kostnad.  For EE-avfall fra næring kan det i noen tilfeller kreves et vederlag for mottak og lagring.
 • Skal sikre at EE-avfallet skilles fra annet avfall og oppbevares på et egnet og trygt sted. Dette innebærer også sikring av utstyret for å forhindre tyveri.
 • Har informasjonsplikt mot egne innbyggere om hvordan EE-avfall skal kastes, og at kommunen har egnede mottakssteder.

Dekk

Forhandler av dekk har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur.

 

Levering mot betaling:

Kr 100,- for avfall levert med personbil (inntil 1m3)

Kr 150,- personbil med liten henger, 2 m lengde (eller 2 m3)

Kr 300,- for større biler og større hengere (med større biler menes f.eks. varebil, kassebiler mv.

Ved mengder ut over 3m3, øker prisen i forhold til mengden.

Betaling med kort.

 

NÆRINGSDRIVENDE/LAG OG FORENINGER

Aktører med organisasjons nummer levere etter de gjeldende lover og regler som til enhver tid er pålagt å følge ved levering av næringsavfall.

 • Avfall veies etter type fraksjoner
 • Faktureres.
 • Deklarasjon leveres elektronisk før deklarasjonspliktig avfall leveres.

De firma som har gitt Drift teknisk/kommunalteknisk fullmakt for å deklarere fakturers et engangsgebyr for deklarasjon.

Ta kontakt for priser.

steiland søppelpose

Vi er opptatt av sikkerhet

 • Fartsgrense på stasjonen er 10 km/t
 • Det er ikke lov til å ta med noe ut fra miljøstasjonen som andre har kastet.
 • Røyking forbudt
 • Barn (under 12 år) og dyr må være i bilen.
 • Hvis du skal levere restavfall i sekk må den være gjennomsiktig. 
 • Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar væske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.
 • Alle avfallssorter er merket/skiltet

Avfall som ikke kan leveres

 • Ammunisjon, eksplosiver eller selvantenlige stoffer
  • Selvantennende materiell, som kluter med linolje må fuktes med vann før levering.
  • Sprengstoff/ammunisjon - kontakt politiet.
 • Gamle/ubrukte medisiner - leveres til apotek.
 • Matavfall
 • Trær
 • Døde dyr
 • Bilvrak og andre større konstruksjoner

Takk for at dere på denne måten hjelper Bardu Kommune med å oppfylle lovkravet på en best mulig måte.