Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1.2 vedtok Plan-teknisk utvalg den 18. februar 2003 at reguleringsplan for Setermoen sentrum delområde 1 skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å rydde opp i trafikkforholdene og å avklare fremtidig arealbruk.

Planens totale areal er på 18,3 da.

Uttalelser og merknader til planen rettes skriftlig til Bardu Kommune, Plan- og utviklingsavd., Pb. 401, 9365 BARDU, innen 26.03.03

Les mer om planene her:
Utsendelsesbrev
Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplan
Planbeskrivelse