Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015.

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6% av inntekten for sin barnehageplass. Pr i dag gjelder det husholdninger med samlet årsinntekt under 473 000 kroner. 

 

Gratis kjernetid for 4-og 5-åringer

Fra 1. august har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2015, er denne inntektsgrensen satt til 405 000 kroner.

Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har to år igjen til skolestart.

 

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

 

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett barnehageår om gangen. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Søknadene skal i hovedsak være inne før nytt barnehageår starter, men på grunn av at ordningen nettopp er vedtatt, skal søknad om reduksjon for barnehageåret 2015/2016  være inne hos Bardu kommune innen 15.09.15.

Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

 For nye barn som begynner underveis i barnehageåret, er det mulig å søke om reduksjon i foreldrebetalingen fortløpende. Reduksjon i foreldrebetalingen vil da gjelde fra første påfølgende måned.