1. Bardu kommune oppretter et interkommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse sammen med Salangen kommune.

2. Rådet velges for en periode på fire år og følger kommunestyrenes valgperiode. Første gang velges rådet for en periode på to år. (Grunnet kommunevalg høst 2007).

3. Rådet skal bestå av fem faste medlemmer med personlig vararepresentanter. Kommunestyret i Bardu velger en representant med personlig vararepresentant, det samme gjør kommunestyret i Salangen. Tre medlemmer velges av personer med funksjonsnedsettelse sine organisasjoner.

4. Rådet skal administrativt knyttes til sentraladministrasjonen i den kommune som har sekretariatsfunksjonen og der ha egen oppnevnt sekretær. Denne kommunen har også ansvar for budsjettet.

5. Sekretariatsfunksjonen legges første gang (år 2006) til Salangen kommune og har en varighet på to år.

6. Rådet skal ha minst fire møter i året. Det kan videre innkalles til ekstraordinære møter dersom 2 eller flere av medlemmene krever det.

7. Det skal skrives referat frå møtene. Utskrift av møteboka skal sendes til medlemmer, varamedlemmer, kommunal/fylkeskommunal administrasjon, og personer med funksjonsnedsettelse sine organisasjoner.

8. Rådet skal i første møte velge leder og nestleder. Når rådet har konstituert seg selv gjør de et navnevalg. Av navnet bør det gå fram at rådet er et interkommunalt råd med Bardu og Salangen som deltakende kommuner.

9. Rådet starter arbeidet med vedtekter i første møte. Disse bør bl.a ta utgangspunkt i ”rettledende retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd”. Vedtektene skal godkjennes i de ulike kommunestyrene i løpet av første kvartal 2006.