Med bakgrunn i innkomne merknader og innsigelser fra Fylkesmannen i Troms og Statens vegvesen, er planen vesentlig endret og den legges derfor ut til nytt offentlig ettersyn. Planen omfatter 59 dekar, mellom Haugli II og Rundmyra boligfelt, ca. 700 meter fra Setermoen sentrum.

Forslaget regulerer området til boligfelt med tilhørende anlegg. Eventuelle merknader til planen skal fremsettes skriftlig for Bardu kommune, Avd. Plan- og utvikling, Pb. 401, 9365 BARDU, innen 21.03.06.