Formålet med planen

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny skole og uteområder basert på konkurranseforslaget ”Plug-in TUN(E)” fra plan- og designkonkurransen Fremtidstunet. Konkurranseforslaget legger premisser for et felles tun for barne- og ungdomsskolen og idrettsanleggene i området, med muligheter for nye skolebygg, leke- og uteplasser. Konkurranseforslaget ligger på kommunens nettsider www.bardu.kommune.no, under ”Kart – Plan – Byggesak” > ”Kunngjøringer”, sammen med informasjon om denne planen.

Planområdet er ikke regulert i overordnet plan da kommuneplanens arealdel ikke inkluderer dette området. Formålet med områdereguleringen er derfor også å angi overordnede bestemmelser for uregulerte områder, samt å erstatte eldre reguleringsplaner. Dette skal sikre en helhetlig tettstedsutvikling på Setermoen. Den nye områdeplanen vil i stor grad videreføre reguleringsformål fastsatt i eksisterende reguleringsplaner. Temaer som vil bli vurdert i områdeplanen er bl.a. organisering av offentlige funksjoner knyttet til skole og idrett, trafikksikkerhet, fortetting av eksisterende bolig og næringsbebyggelse og tilrettelegging for friluftsaktivitet i området.

 

Vurdering av konsekvensutredningsbehov

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, og planetaten i Bardu kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. Vurderingen er gjort på følgende grunnlag: Områdeplanen vil i stor grad videreføre eksisterende formål og byggeområder. Planen faller dermed ikke inn under forskriftens §2, som omhandler utlegging av nye områder til utbyggingsformål, og utløser dermed ikke konsekvensutredningsplikt. Det er også mindre sannsynlig at utbyggingen av offentlige formål(skole og idrettsfunksjoner) vil bli større enn 15000m2. Planen vil derfor heller ikke på dette punktet utløse krav om konsekvensutredning. Planens virkning på miljø og samfunn er vurdert opp mot forskriftens § 4, og antas ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn til at konsekvensutredning er nødvendig.

 

Utvidet varsling

Planen ble først varslet 07.11.2014, men ved en feil ble ikke alle aktuelle grunneiere varslet. Det sendes derfor ut en nytt varsel med utvidet uttalelsesfrist for eiendommene listet opp i slutten av dette brevet. Det varsles også om utvidelse av plangrense, som vist i kart. Ny plangrense er vist med blå strek, mens gammel plangrense er vist med grønn strek. Plangrensen utvides etter innspill fra Statens vegvesen for å inkludere hele E6 med gang- og sykkelveger. Dette for å sikre en helhetlig planlegging av vegtraseen, og for å sikre trafikksikkerhet og å kunne etablere gode kryssløsninger. Den nye planavgrensningen følger hovedsakelig eiendomsgrensen for dagens veggrunn, gbnr. 17/569.

 

Informasjon og medvirkning

Undervegs i planprosessen vil det, ved behov, bli avholdt møter hvor ulike interessegrupper og involverte parter inviteres til å bidra i utviklingen av planområdet. Informasjon om planarbeidet vil bli lagt ut på kommunens nettsider. Eventuelle spørsmål rettes til Ola Roald AS Arkitektur v/ Ingrid Dahl, tlf: 92 44 20 81.

 

Merknad til oppstartsmeldingen

Dette utvidete varselet er sendt til eiendommer listet i slutten av dette brevet. Oppstartsmeldingen kan også ses på www.bardu.kommune.no. De som har merknader, spørsmål, opplysninger eller innspill i tilknytning til det varslede planarbeidet kan sende disse på e-post eller med brev innen 23.02.2015 til følgende adresse:

 

Ola Roald AS Arkitektur                                       med kopi til:  Bardu kommune

v/Ingrid Dahl                                                           avd. Plan- og utvikling

Pb. 6638, St Olavs plass                                         postboks 401, 9365 Bardu

0129 Oslo

ind@olaroald.no                                                       postmottak@bardu.kommune.no

 

 

Videre saksgang

Etter varsel om oppstart, følger det 6 uker hvor det anledning til å komme med merknader og innspill til planen. Merknadene vil bli kommentert ved innsendelse av planforslag. Når planen er klar, vil den først bli behandlet i teknisk hovedutvalg i kommunen, før den legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket annonseres i lokalaviser og berørte grunneiere blir tilskrevet. Det er da igjen anledning til å komme med merknader til planen. Planen blir eventuelt bli justert før den behandles på nytt i teknisk hovedutvalg, før den behandles i kommunestyret for endelig vedtak. Når planen er egengodkjent av kommunestyret, er den bindende. Vedtaket annonseres, og berørte grunneiere blir tilskrevet og gitt anledning til å påklage vedtaket, eller kreve erstatning for evt. tap i forbindelse med arealbruken fastlagt i reguleringsplanen.

 

Det gjøres oppmerksom på̊ at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslag innsendes og behandles. Det kan også̊ gå noe tid fra høringsfrist er ute til neste behandling av saken.

 

 

Med vennlig hilsen

 

signatur IND.jpg

Ola Roald AS Arkitektur

 

 

 

Liste over mottakere av dette brevet.

14/1 - 14/4 - 17/5 - 14/21 - 17/30 - 17/90 - 17/93 - 17/98 - 17/103 - 17/104 - 17/111- 17/140 - 17/228 - 17/248 - 17/390 - 17/409 - 17/463 - 17/567

For kartdatabase med gårds- og bruksnummer, gå til seeiendom.no