Forslag til veinavn ble i PTU sak 31/14 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. I denne forbindeles kom det inn forslag på enkelte endringer av veinavn og forslag på nye. Plan- teknisk utvalg  vedtok i sak 03/15 at tre nye veier skulle ut på offentlig høring. Følgende nye veinavn er foreslått: Foshaugveien, Kjølhaugveien og Løkkenveien.

Frist for eventuelle merknader til de nye veinavnene er fredag 27. mars.

I tillegg ble det vedtatt enkelte justeringer av veinavn. Følgende liste viser hvilke veinavn som er vedtatt og hvilke som nå skal ut til offfenlig høring. Berørte eierer vil bli direkte tilskrevet. Vedtatte veinavn vil nå bli vurdert av Kartverkets navnekonsulent før endelig etablering i Matrikkelen. Det vil sendes ut et eget varsel til alle berørte eiere når de nye adressene kan tas i bruk.