USS og Norges Bondelag inviterer til seminar, 4. desember 2018 på Haraldvollen, Målselv

Statsallmenningsutvalget la 22. juni 2018 fram forslag til ny fjellov. Formålet er å fremme bærekraftig forvaltning av naturressursene i statsallmenningene. Utvalget foreslår nye regler for oppnevning og sammensetning av fjellstyrene, endringer i Statskogs rolle og nye regler for forvaltningen av økonomien i statsallmenningene.
Forvaltningen av statens grunn i Nordland og Troms er holdt utenfor utvalgets mandat. De 15 medlemskommunene USS har de to fylkene har alle statsgrunn uten lokal forvaltning eller lokale inntektsstrømmer fra bruk og forvaltning av utmarka. Ved behandlingen av regionreformen ba stortingsflertallet regjeringen «(…) utrede å gi fjelloven same anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordlands grense.»
På seminaret vil blant annet disse spørsmålene bli drøftet:
• Bør ny fjellov også gis anvendelse i Nordland og Troms?
• Vil forslaget til ny fjellov tjene lokale interesser i Nordland og Troms?
• Hva er bondelagets syn på lovforslaget?
• Hva er Fjellstyresambandets syn på lovforslaget?
• Hvordan ser USS på lovforslaget og eventuelle fordeler og ulemper for Nordland og Troms?
• Bør organisasjonene arbeide for lik lov i hele landet?

Det er Norges Bondelag sentralt og lokalt som har tatt Initiativet til dette seminaret hvor også Norges Fjellstyresamband er invitert til å gi kommunene en orientering om fjellova og fjellstyrer, salg og fordeling av jakt- og fiskekort, samt andre praktiske problemstillinger kommunene måtte lure på.
Vel møtt!

Program: Møtet starter kl 10.00 og avsluttes kl 1530
1. Velkommen, v/ Norges Bondelag
2. Orientering om fjellova og fjellstyrer v/daglig leder i NFS
i. fordeling av jakt- og fiskerettigheter
ii. inntekter
iii. andre praktiske problemstillinger
3. Fjellova og statsallmenningslovutvalgets forslag, vil forslaget gjøre det enklere å innføre fjellova i Nordland og Troms?
i. USS syn
ii. Bondelagets syn
4. Organisasjonenes syn på regjeringens forslag til lovfesting av konsultasjonsordningen
i. USS syn
ii. Bondelagets syn
iii. NFS syn