Hva må jeg, som tankeier, gjøre når tanken ikke lengre brukes?

Oljetanken skal tømmes og graves opp uavhengig av størrelse på tanken. Tanker som er delvis nedgravd, eller ligger direkte på bakken slik at bunnen ikke er tilgjengelig for inspeksjon, regnes som nedgravd. Nedgravd røropplegg tilknyttet tanken regnes som en del av tanken. Tømming må gjøres av aktør med tilstrekkelig kompetanse til håndtering av fyringsolje som farlig avfall. Etter oljetank er tømt og gjort gassfri skal dokumentasjon på dette leveres fra aktør til tankeier. Denne dokumentasjonen må fremvises ved deponi før leveres til deponi.

Lokal forskrift §4:

                Firmaer eller personer, som skal utføre testing, kontroll, tømming og sanering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner.

Ved innmelding til kommunen om tømt oljetank, skal det leveres dokumentasjon på:

1) Forsvarlig tømming av tanken

2) At grunnen rundt tanken er fri for oljesøl og at eventuelle forurensende masser er levert godkjent mottak

3) Oljetankens tilstand

4) Levering av oljeavfall til godkjent mottak

Ved innmelding til kommunen om fjernet oljetank skal det i tillegg leveres dokumentasjon på at oljetank er levert til godkjent mottak.

 

Aktører som driver med oljetanksanering hentet fra www.oljefri.no:

  • Perpetuum Miljø AS har erfaring med tømming, rensing og fjerning av gamle oljefyringsanlegg. Selskapet har avdelinger med slamsugerbilder i Harstad, Salangen, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes, samt avtaler med kvalitetsikrede maskinentreprenører som gjør gravejobben ifm sanering av oljefyringsanleggene.
  • Østbø AS tilbyr kontroll, rengjøring og fjerning av oljetanker i hele Nord-Norge.

Listen er ikke uttømmende, dersom du har eller kjenner til bedrift med nødvendig kompetanse så ta kontakt så oppdaterer vi siden vår!

 

Hvor skal oppgravde tanker leveres?

Oppgravde tanker skal leveres til et lovlig avfallsmottak. Ved levering av oljetank til Steiland miljøstasjon kreves det dokumentasjon på gassfri og rengjort oljetank før innlevering av denne.

Ved dokumentasjon på rengjort oljetank, så kan denne leveres hel eller i mindre biter. Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet ved avfallsmottaket som skal ta imot tanken, kan det være at avfallsmottaket vil stille spesifikke krav til for eksempel forbehandling eller dokumentasjon knyttet til tanken og dens innhold ved levering. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med avfallsmottaket i forkant.

 

Hva hvis det blir vanskelig å grave opp tanken?

I tillegg til at alle tanker inneholder restolje, kan det også være oljesøl innunder tanken som følge av allerede oppståtte lekkasjer, tidligere overfyllinger og liknende. Denne oljen kan spre seg over tid. Det er bare ved å grave opp tanken at du kan være helt sikker på å unngå forurensningsfare i framtiden. Imidlertid vil det, i særlige tilfeller, kunne bli uforholdsmessig vanskelig og dyrt å fjerne tanken helt, for eksempel som følge av tankens plassering og tilkomstmuligheter.

I Bardu kommune er det vedtatt lokal forskrift, man kan i særlige tilfeller søke kommunen om unntak fra kravet om oppgraving, for i stedet å rengjøre og fylle igjen tanken med stabile masser. Eier eller bruker av oljetank må søke kommunen om unntak fra oppgraving etter forurensningsforskriften § 1-8. Det er kommunen som skal vurdere om kravet til særlige grunner er oppfylt. Kommunen har imidlertid ingen plikt til å gi unntak ettersom dette er en "kan"-bestemmelse. Kommunen kan sette vilkår for unntaket. Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak som kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

Se lokal forskrift §3.

Din tank -ditt ansvar

Fra 2020 vil det nemlig ikke lenger være tillat å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. Forbudet gjelder alle boliger og bygninger, med unntak av blant annet industribygninger, fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger i landbruket. Flere husstander har allerede gått bort fra oljefyring, men har fortsatt en nedgravd tank i hagen. Tankene inneholder ofte olje eller parafin, selv om de ikke er i bruk. Disse tankene utgjør en betydelig forurensningsfare. Grunnforurensning oppdages ofte ikke før tanken fjernes eller innemiljø berøres.

Tankeier har ansvar
Dersom tanken skulle gå lekk og forurense grunn, grunnvann eller gjøre skade på bygninger, er det tankeier som er ansvarlig. Dette gjelder også hvis forurensningen spres til naboeiendommer. Oppdages lekkasjen raskt er det mulig å begrense skadene. Lekkasjer kan oppstå i forbindelse med gravearbeid i hagen eller overfylling. Noen lekkasjer skjer også i det oljetanken graves opp og fjernes. Sanering av oljetanker skal gjøres av et sertifisert firma, og de skal alltid tømmes og renses før de graves helt opp.
Eier eller bruker av en oljetank er til enhver tid ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand.

Gamle tanker kan være farlig for miljøet
Oljetanken bør saneres og fjernes hvis den er gammel og utgjør en forurensningsfare. Enhver tankeier er selv pliktig til å forhindre at tanken går lekk. Dette følger av forurensningslovens forbud mot å forurense (§ 7). Opprydningen kan være svært kostbar. Mange skader skyldes at tanken er gammel, og at det har rustet hull i enten tanken eller tilhørende rør og ledninger. Oljetanker har begrenset levetid. De fleste ståltanker må skiftes ut etter maks 30 år. Nedgravde ståltanker utsettes for fukt både fra grunnen på utsiden og fra når fyringsoljen kondensere på innsiden. Glassfibertanker ruster ikke, men materialet er porøst. De har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Hva inneholder tankene?

Oljeprodukter er lite vannløselige, de har høyere viskositet og lavere tetthet enn vann. Oljeprodukter inneholder i tillegg både vannløselige komponenter og flyktige organiske forbindelser. Vannløselige komponenter fra oljeprodukter kan være skadelig selv i små konsentrasjoner. De flyktige organiske forbindelsene er gass. 

Hvor skadelig er en lekkasje?

En oljetanklekkasje er en lokal forurensning, men større lekkasjer kan vise seg å bli regionale. Skjer lekkasjen i nærheten av vann kan forurensningen spre seg raskt til et større område.

Kan påvirke helsen din
En oljelekkasje kan påvirke helsen din og vil bli et helsemessig problem hvis lekkasjen skjer inne i boliger og bygninger. Dette gjelder også hvis oljen fordamper, og dampen trenger inn i boliger eller bygninger hvor mennesker må oppholde seg over lengre tid.

Store skader på grunnen
En oljelekkasje kan gjøre store skader på grunnen. Ved en lekkasje siver olje ut i grunnen og tar følge med grunnvannet nedover. De lettløselige komponentene vil løse seg opp i vannet og de flyktige organiske forbindelsene fordamper oppover. Det er svært viktig at forurenset jord fjernes, slik at lekkasjen ikke fortsetter å spre seg. Olje påvirker grunnen på flere måter, og kan endre egenskapene jorden har.
 
Vil du vite mer? På lenkene under finner du mye nyttig informasjon!

 
Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

Oljefri, Naturvernforbundet

Miljødirektoratet

Hvordan vet jeg om jeg har en oljetank på eiendommen?

Det er ikke alltid like lett å vite om man har en nedgravd oljetank på eiendommen. Overtatt et hus og er usikker? Under finner du tips om hva du bør se etter og sjekke.

1. Hvilken oppvarmingsløsning har boligen din?
Det er ikke sikkert boligen din bruker oljefyring til oppvarming i dag, men oppvarmingsløsningen kan fortelle deg om det ble brukt tidligere. Hvis boligen din har radiatorer eller spor etter å ha hatt det tidligere, er det stor sannsynlighet for at det har vært oljefyr og at det er en oljetank tilknyttet eiendommen.
Har boligen din oljekjel, parafinkamin eller et ildsted som kan bruke både ved og olje? Hvis dette er tilfelle, har du også et brenselslager ett eller annet sted på eiendommen. Det finnes flere varianter av slike lager. Det kan være en nedgravd oljetank som er plassert i grunnen på eiendommen. Det kan være et frittstående oljefat utenfor eller i en bod. Eller det kan være en kjellertank som enten er murt inn i et eget rom eller plassert i et kjellerrom.

2. Se etter påfyllingsrør og lufterør.
Disse befinner seg ofte langs grunnmuren eller tilknyttet bod/kjeller.

3. Gå på tankjakt.
Se etter en dagtank på veggen i gangen, eller gå på tankjakt i kjelleren og i boden. Det hender at tanker er murt inn i egne rom, gjerne ved siden av fyrrommet. I disse tilfellene finnes det en luke eller en åpning i veggen. Eksempler på oljetanker som er mest vanlig i boliger er:

  • Oljefat
  • Dagtank
  • Kjellertanker
  • Nedgravde oljetanker