Søknadsfrist: 4. desember 2020.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner.

 

Hva kan det søkes tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at

a)

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

b)

  • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til

c) 

  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommuner, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen. Det kan søkes om inntil 400 000 kroner per år til dette (kun for kommuner).

 

Egenfinansiering:

Offentlige og private aktører - 20 % av tilskuddsbeløpet.

Frivillige organisasjoner - 5 % av tilskuddsbeløpet.


Mer info om ordningen finner du her: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

For råd og veiledning ta kontakt med folkehelsekoordinator

Jeanette Jørgensen/ Inga Brenne, tlf. 47462859 eller jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no Inga.brenne@bardu.kommune.no