Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (motorferdselforskriften) § 4a, 2 ledd, jf. § 9, 2. ledd, vedtar Fylkesmannen at løypa kan holdes åpen til og med 31. mai 2019.

Etter 5. mai kan løypa bare brukes i forbindelse med isfiske.

For øvrig er Løype 3 Leinavatnet stengt etter 5. mai.