Plankomiteen hadde det første møtet i år torsdag 12. oktober på Veksthuset.
 
Komiteen var ikke fulltallig under møtet. Ett medlem hadde meldt forfall og vararepresentant var innkalt, mens ett medlem meldte forfall så sent at det ikke ble mulig å få tak i varamedlem.
 
Møtet behandlet forslag fra landbrukssjefen til revidert tiltaksplan. Forslaget inneholdt få endringer fra gjeldende plan, men ett forhold ble viet spesiell oppmerksomhet. Det gjelder:     
5.1. Jordvern og egnethet – bosetting og eiendomsstruktur
 
c) Det åpnes for fradeling av større boligtomter opp til 20 daa der de ikke kommer i konflikt med dagens eller framtidig landbruksdrift.
 
Landbrukssjefen foreslo å sløyfe begrensningen på 20 daa, og viste i den sammenhengen til et par eksempler som vil komme opp til behandling som fradelingssaker. Flertallet i landbruksplankomiteen var skeptisk til forslaget. Bare 2 av 6 medlemmer så mulighetene større enn motforestillingene og støttet forslaget fra landbrukssjefen.
Fradeling fra landbrukseiendommer skal uansett vurderes ut fra en grundig egnethets- og konfliktanalyse i hver enkelt sak.
 
5.3.3 Sauehold
Under punkt d) ble det vedtatt følgende endring:
d) Bardu kommune skal følge opp de miljøretta skjønnsmidlene som er gitt til å utdanne et regionalt bjørnefellingslag.
Budsjett: kr 95000           Ansvarlig : Avdeling landbruk
 
Ellers ble tiltaksplanen justert i forhold til språk og tidsfrister for tiltakene.
 
Forslaget fra plankomiteen skal sendes ut til høring, og deretter skal plankomiteen i et nytt møte vedta et anbefalt forslag til revidert tiltaksplan som skal behandles av kommunestyret tidlig i 2007.
 
Det har vært antydet at revisjon av tiltaksplanen hvert år er for ofte, men leder for komiteen ønsker å bidra til at det hele tiden holdes et trykk på landbruk og relaterte næringer i Bardu kommune. Planverket skal være dynamisk og tilpasset endringer i forutsetningene. Av den grunn føles det riktig å se på tiltaksdelen i landbruksplanen hvert år.
 
Leder for komiteen oppfordrer alle høringsinstanser, og interesserte innbyggere forøvrig, til å komme med innspill til planforslaget, støtte til forslaget, endringsforslag eller forslag til nye tiltak
 
Forslaget fra Landbruksplankomiteen til ny Del II Tiltaksdel 2007 kan du lese her: Del II Tiltaksdel 2007
Tilføyelser 2007 er skrevet med rødt i forslaget.  Høringsfrist er 9. desember 2006.
Si du har sett det på Bardu kommunes nettside