Hovedmålet å utlyse konkurranse på prosjektet er å etablere et høyhastighets bredbåndsnett fra Bones i Salangsdalen ned til E6 og videre langs den ned til Brandvoll krysset og ned mot Bardu / Salangen grense. Dette gjøres for å kunne tilby alle kommunale og offentlige bygg, bedrifter og private bosteder tilgang til en fremtidsrettet, sikker og stabil bredbåndsnett for leveranse av bredbånd. Kapasiteten i dette nettet skal dekke behov for denne tjenesten i de neste 20-30 årene. På strekningen som skal utbygges, er det ca. 200 privatkunder. Prosjektet er etablert som en tilskuddsmodell. Det vil si at oppdragsgiver Bardu Kommune yter et tilskudd til den aktøren
som etter en offentlig konkurranse har det beste tilbudet etter kriterier angitt i konkurransegrunnlaget.

Det gis ikke tilskudd til utbygging til fritidsbebyggelse.

Bardu kommune planlegger som neste steg i prosjektet i Salangsdalen å tildele en bygg- og anleggskonsesjon/tjenestekonsesjon til en leverandør (heretter søker) som påtar seg et totalansvar for prosjektering, bygging, eie og drift av høyhastighets bredbåndsnett. Det vil bli vektlagt at det kan leveres synkront og med kapasitet på minimum 50/50 Mbit/s til privatkunder og minimum 100/100 Mbit/s til bedriftskunder og offentlige bygg. Eventuell leveranse av IP-telefoni og TV/videotjenester aksepteres levert i nettet, men utgifter til slike leveranser er ikke støtteberettiget. Konkurransegrunnlaget er utlyst via databasen doffin.

Link til utlysningen, dokumentene og svarfrist på forespørselen finnes ved å (klikke her).

Oppsummert om bredbåndsutbygging i Bardu.
Det har i flere år vært arbeidet med bredbåndsutbygging i Bardu Kommune. Utbygging av bredbånd i Bardu var første gang opp i kommunestyret til behandling i 2008/2009 (hele kommunen), dernest i 2014 (hele kommunen) og i 2016 (Salangsdalen prosjektet) og i 2017 (Øvre Bardu prosjektet). I perioden er det bygget ut trådløst bredband i store deler av kommunen. Tilbakemeldingene til kommunen har vært at dette ikke fungerer tilfredstillende for befolkningen i distrikts Bardu. I Setermoen sentrum er det siden 2006 blitt bygget ut kommersielle fibernett som har gitt befolkningen her tilgang til digitale tjenester som internett, tv, telefoni og andre typer smart løsninger.

Bardu Kommune søkte med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om statlige midler for 2014, men fikk avslag på søknaden. I 2015 ble det tatt initiativ til utbygging av bredbånd fra innbyggere i Salangsdalen som kommunen umiddelbart tok tak i. Etterhvert kom også flere prosjekter innenfor Bardu på banen. Dette gjelder

Område øvre Bardu. Steien-Innset og Hundtorp - Sørdalen.
Område midtre bardu. Steien - Østhagen og Bruhaugen - Strand.
Nedre Bardu. Nordli - kommunegrensen mot Målselv.
Moan.

Resultatet per april 2016 er at Salangsdalen prosjektet fikk 3,9 millioner statlige midler til utbygging. Bardu Kommune har brukt erfaringene fra Salangsdalen prosjektet videre i de 4 andre prosjektene. Bardu Kommune bevilget i Salangsdalen prosjektet 4 millioner kroner. Prosjektet i Salangsdalen er kostnadsberegnet til 11,6 millioner kroner. Øvre Bardu er det neste av totalt 5 prosjekter som kommunen nå søker statlige midler fra Nkom for å få bygget ut. Kommunen bevilget i kommunestyremøte 26.4.2017 kroner 3 050 000 til dette prosjektet og planlegger å søke Nkom for ca 3 500 000 i tilskudd. Øvre Bardu prosjektet har en stippulert kostnadsramme på 10,2 millioner kroner. Kommunen vil levere søknad for prosjektet øvre Bardu innen søknadsfristen som er 3.5.2017 og vi forventer svar på søknaden i oktober 2017. De neste 3 prosjektene for bredbåndsutbygging i Bardu er ikke prosjektert, så vi har per april ingen grunnlagstall å presentere for investering og finansiering.

Prosjekter som er ferdig prosjektert og finansiert blir forløpende sendt ut på anbudsrunder (konkurranse). I denne delen av prosessen er kommunen avhengig av at tilbydere gir tilbud på å bygge ut bredbånd i området som konkurranseutsettes. Selve konkurransene fokuserer i tillegg til pris på en rekke kriterier som angis i konkurransegrunnlagene. Dersom det er mulig å velge aktuell tilbyder, så starter prosessen med utbygging av området etter en fastsatt plan mellom oppdragsgiver og valgt leverandør.

I prosjektene Midtre Bardu, Nedre Bardu og Moan arbeides det med innledende med følgende

  • Gjennomføring av innbyggermøter for å gi informasjon, orientere om utbyggerprosessen og forplikte innbyggerne i områdene.
  • Prosjektering. Dvs kalkulere investeringskostnader og finansieringsbehov inkludert nødvendig prosjektering av selve bredbåndsnettet. I denne fasen avklares også utbyggermodell (hovedsakelig fokuseres det på tilskuddsmodell, men også eiermodeller og komersiell utbygging vurderes).

Bardu Kommune samarbeider med Bredbåndsfylket Troms vedrørende prosjektering, søknader om finansiering og gjennomføring av utbygging.


27.4.2017, Enhet Næring Bardu Kommune.