Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45 25. jan. 2021 kl. 13:26

Koronavaksine

Les mer
kommunebildet 2015_300x351

Kommunebildet for Troms 2015

Fylkesmannen har nå utarbeidet kommunebildet for Troms 2015. Kommunebildet gir en analyse av økonomiske nøkkeltall, befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger samt en kort omtale av den økonomiske situasjonen og utviklingen de siste årene i den enkelte kommune i Troms. I vedlegget kan du lese om kommunene Troms. For Bardu kommune står følgende oppsummert:

1922 Bardu kommune
Netto driftsresultat i 2015 endte på - 0,1 % av brutto driftsinntekter. De siste 5 årene har kommunens netto driftsresultat i gjennomsnitt vært på 1,6 %, som alt i alt er noe lavt. Utgiftene vokser mer enn inntektene, og en hovedutfordring for kommunen er å tilpasse aktivitetsnivået til kommunens økonomiske ramme.

Bardu kommune må i denne forbindelse ha fokus på konkrete og langsiktige tiltak for å styrke driftsbalansen og tilfredsstillende økonomiske resultater vil derfor være viktig for kommunen. Iht. økonomiplan 2016-2019 er det planlagt med netto driftsresultat på mellom -0,6 % og 0,4 %. Dette er for lave resultater.

Kommunen har et disposisjonsfond på 4,6 % pr. 2015, noe som er bra i Troms-målestokk. Disposisjonsfondet utgjør 18,5 mill. kr.

Lånegjelden er på 82,7 %, noe over landsgjennomsnittet på 81,7 %, men godt under gjennomsnittet for Troms på 94,4 %.

Kommunens renteeksponering kan anslås til om lag 45 %. En renteøkning på 1 prosentpoeng vil isolert sett kunne føre til at 0,45 % mer av driftsinntektene, tilsvarende om lag 1,8 mill. kr., må brukes til å dekke renter og avdrag (før det tas hensyn til eventuelle rentebindinger), og at det blir tilsvarende mindre til andre driftsutgifter.

Fylkesmannen ser positive trekk i kommunens budsjett- og økonomiplan 2016 - 2019 ved at disposisjonsfondet planlegges økt og at netto lånegjeld holdes på et stabilt nivå.

Vedlegg

Publisert | Oppdatert 12. september 2016