"Fylkesmannen finner det klart at kommunens ønske om å legge til rette for kjøring med snøscooter er et saklig hensyn. Kommunen gjorde i møte den 26. september 2019 rede for det de mener er positive konsekvenser ved etablering av snøscooterløype. De har vært gjennom en langvarig prosess, og det er ikke tvil om at det er særdeles viktig for et flertall i kommunestyret å få opprettet snøscooterløype på Leinavatn.  
 
Det er også på det rene at kommunen underveis i prosessen har innført avbøtende tiltak ved at løypa er kortet ned og at fartsgrensen er satt til 40 km/t. De har på denne måten foretatt justeringer i samsvar med innspill de har mottatt, og mener at de på denne måten har tatt tilstrekkelig hensyn til interessene i området. 
 
Fylkesmannen har nå kommet til at Bardu kommune har gjort grundige avveininger i saken, og at det er tatt hensyn til interesser som vil påvirkes av en snøscooterløype i området. Kommunens vedtak stadfestes derfor."

For å lese hele brevet klikk her:

Klagebehandling - Kommunestyrets vedtak i sak 34/2019 - Snøscooterløype 3 - Bardu