De fleste innvilgede dispensasjoner for kjøring med snøscooter til hytter i Bardu kommune, går ut 31.12.2019. Fylkesmannen har varslet strengere praksis når det gjelder håndheving av 2,5 kilometers-regelen, dvs at det er bare hytter som ligger lengre unna enn 2,5 kilometer fra brøyta veg som kan få innvilget dispensasjon for å kjøre med snøscooter (jf § 5 C i nasjonal forskrift). Dette vil berøre mange hytte-eiere. Bardu kommune ønsker å finne gode løsninger, samt være i forkant av dette og ber derfor hytte-eiere, hytteforeninger, grunneiere og andre om å komme med innspill til hvordan dette kan løses.

Forslag og innspill sendes postmottak@bardu.kommune.no innen 1. februar 2019.