Det har i en periode vært jobbet med å utbedre vannverket på Solbu.

Kommunen har den senere tid fått tilbakemelding fra enkelte husstander på Solbu som plages med vann som har lukt og farge. Det er beklagelig at situasjonen er slik da vi ønsker at alle våre innbyggere skal ha godt drikkevann.

Vannet vi leverer har vært hyppig kontrollert. Kommunen har fulgt vedlikeholdsplan og tatt vannprøver ift. Prøvetakingsplan som mattilsynet har lagt til grunn, men det er ikke kommet frem noen avvik tidligere. De fleste husstandene mottar vann med tilstrekkelig kvalitet, og det har derfor vært vanskelig å avdekke årsaken og finne ut hvor avviket ligger. Det har vært en lang prosess og det har vært en utfordring at hele prosessen har tatt tid. I tillegg har det vært unormalt mye nedbør i høst som også har medført at anlegget ikke fungerer optimalt.

Eksterne firma er nylig blitt koblet inn for kontrollsjekk og var på Solbu 15.09.20. Det har vært en kartlegging i utvalgte husstander som bekrefter at anlegget ikke klarer å rense godt nok. Det er avdekket at det er en årsak til lukta og at automatikken til rensing av vann har ikke fungert tilfredsstillende.

Leverandør mener at dette ikke er en normal utfordring ift. rensing, men de fikk rettet dette opp med en gang det ble oppdaget. Selve vannkilden er ikke så god som den burde ha vært, og det vil gjøres noen nye målinger i.l.a uke 39. Leverandør melder at anlegget er i orden 16.09.20 og vil følge opp anlegget i kommende dager, dette for å kontrollere at det fungerer optimalt. På bakgrunn av den undersøkelsen som er gjort og mens vi venter på rapport og sjekker ut videre tiltak, vil de husstandene som ønsker det få tildelt vanndunker den 16.09.

 

Status og planen videre for å få etablert sikker/ ny drikkevannskilde

I vår lyste kommunen ut en konkurranse på etablering av grunnvann og fikk dessverre ingen tilbud. Nå er vi i gang med en ny prosess med målsetting om å få startet opp i oktober. Kommunen vil ha god dialog opp mot entreprenøren som har fått oppdraget gjennom hele prosessen.

Det planlegges rensing av «inntaksdammen» i månedsskifte september/ oktober. Dette skjer vanligvis annethvert år, men ble ikke utført i fjor grunnet lite vannføring i bekken. Rensingen beregnes å ta ca. en uke. Kommunen har bestilt inn ekstra vann som reserve dersom innbyggerne mister vannforsyningen i løpet av denne perioden.

Tilbakemeldingen fra innbyggere på Solbu er at enkelte har mer plager med vannet enn andre. Det kan være forhold som gjør at noen får mer lukt og farge. Vi prøver å få kartlagt dette for å finne mulige årsaker.  

Det har vært flere ukjente momenter i denne prosessen, og vi vet dessverre ikke hvor lang tid det vil ta. Bardu kommune skal i mellomtiden etterstrebe å levere godt drikkevann, frem til den nye vannkilden er klar.