Full åpningstid i Bardubarnehagene fra 8.juni 2020

Vedtak:

Åpningstiden for barnehagene i Bardu kommune settes til kl.07:00 til 16:15 fra og med 8.juni 2020

Alle barn skal fortsatt ha med matpakke.

 

Saksopplysninger:

Regjeringen besluttet at alle barnehager kunne åpnes fult fra mandag 20.4.20 etter koronastengingen. For å kunne gjennomføre drift av barnehagene på en forsvarlig måte iht smittevern skal barna være inndelt i kohorter, faste grupper, i løpet av hele barnehagedagen.

Utdanningsdirektoratet kom med ny revidert veileder om smittevern i barnehager under covid- 19 utbruddet 2020 fra den 29.mai 2020. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Den åpner for mer fleksibilitet blant personalet og større barnegrupper. Det overordnete målet i veilederen er at barn og ansatte skal ha begrenset antall kontakter, og være nøye med håndhygiene.

 

Organiseringen i kohorter og kontaktreduserende tiltak bidrar til smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. I tillegg er det en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden. Det er fortsatt viktig at foresatte har en god dialog med barnehagen for avlevering og henting av barna slik at det ikke oppstår trengsel. På grunn av smittevernhensyn serveres det ikke mat i barnehagen. Tiltaket med medbrakt matpakke videreføres. Barnehagen sørger for drikke til maten. Rutiner rundt frokost avtales mellom foresatte og barnehage. Foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen, og at de ansatte gjør sitt beste for at de skal ha en så tilnærmet normal hverdag som mulig. Videre er det veldig viktig at foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen og de lokale tiltakene. Når sykdom oppstår i barnehagen må barnet hentes så snart som mulig. Ved spørsmål kontaktes styrer i barnehagen.

 

Vurderinger:

Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid. Hovedregelen er at skoler, barnehager og SFO skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern. Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Hjemmel for redusert åpningstid vil være Covid-19-forskriften § 12 b fjerde ledd som sier at: «Skole og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.».

Pr. dags dato er det ingen ting som tilsier at vi skal ha redusert åpningstid i barnehagene i Bardu kommune.

 

Se forskrift hos lovdata

 

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomhetene som nevnt i § 12a skal drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten. Helsedirektoratet gir veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift. Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder: a) rutiner for håndvask b) rutiner for renhold c) informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak d) informasjon til foresatte. Virksomhetene skal etablere grupper for barnehagebarn og elever. Gruppene skal som hovedregel være basert på normen for grunnbemanning etter barnehageloven § 18 og elevgrupper basert på normen for lærertetthet ved skoler etter opplæringsloven § 8-3. Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn i virksomheter som nevnt § 12a første ledd. Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.

Dagfinn Antonsen

Enhetsleder barnehage og skole

 

Informasjon til foresatte i Barduskolene - gjenåpning 11. mai 20

Elever i 1.-4.klasse var tilbake i skolen fra 27.4.2020.

Fra mandag 11.mai 2020 vil skolene åpne opp for alle elever.

Bardu kommune har kapasitet til at alle elevene kan møte på skolen. Men det vil være noen restriksjoner som alle må følge opp med sine barn. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19 Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte.

Elever og ansatte skal vaske hender:
  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til skolen
  • Ved bytte av klasserom
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
  • Etter kontakt med dyr
  • Ved synlig skitne hender
Begrense deling av mat og gjenstander:
·     Elevene skal ikke dele mat og drikke. Mat kan gjerne tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder. Mat må serveres porsjonsvis. Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser, eller på fast plass med avstand (en meters avstand). Ved felles spiserom/kantine, bør ulike grupper spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe. Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever.
Transport og skoleskyss:
·     Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre. Ved bruk av skoleskyss kan elever fra samme husholdning sitte sammen, men som hovedregel skal det ikke sitte flere enn to elever på hver seterad. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen. For at elevene i Bardu kommune skal kunne fraktes på en sikker og trygg måte har vi satt inn ekstra skolebusser på noen strekninger. Men vi ber om at alle som kan gå eller sykle til skolen gjør dette.
Lærerne har forberedt klasserommene og tilpasser undervisningen etter smittevernreglene. Det vil være noen endringer i timeplanene og aktivitetene som gjøres, men dette får elevene informasjon om på mandag. Nærmere beskjed får dere fra hver enkelt skole.
 
De som ønsker å lese mer utfyllende informasjon kan følge linkene under:
 

Bardu kommune anbefaler filmen for barn som ligger på Utdanningsdirektoratet sine sider. Her er også en film som er for voksne. Filmene finner dere her.

 

For å kunne drifte skolene i tråd med veilederen er det innført lokale tiltak som gjelder for Barduskolene. Les mer om disse her

Informasjon om barnehageåpning i Bardu 20 og 27. april

Regjeringen har besluttet at alle barnehager kan åpnes i perioden fra mandag 20.4 til 27.4.

Bardubarnehagene åpner 20.4 med unntak av Seterveien som åpner 27.4. Åpningstiden vil være fra kl.08.00 til kl.15.00 de to første ukene.

Ansatte i Bardubarnehagen jobber nå med å sette seg inn i Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 og forberede oppstart av barnehagen. Utdanningsdirektoratet og FHI har utarbeidet en generell foreldreinformasjon som du finner du her

De foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen igjen. Videre er det veldig viktig at foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen og de lokale tiltakene.

Barneansatte gleder seg til å se barna igjen i barnehagen. Barna har nok mange tanker rundt situasjonen vi står i. Det anbefales å ta en titt på filmen for barn som ligger på Utdanningsdirektoratet sine sider. Her er også en film for voksne. Filmene finner dere her.

For å kunne drifte barnehagen i tråd med veilederen har vi noen lokale tiltak som gjelder for Bardubarnehagen. Disse punktene har foresatte fått på mail. 

Det aller viktigste smittevernstiltaket er at syke barn holder seg hjemme.

 

Har dere spørsmål kontaktes styrer i barnehagen.

Du finner informasjon på barnehagesidene

Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Les mer på FHI sine sider om testing her

Endringer i tiltak for skole og barnehage ble lagt frem i regjeringens pressekonferanse 07.04.20:

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Det er et mål at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommeren.

 

 

Les om alle oppdateringer på tiltak på FHI sine sider: 

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020

 

Les mer informasjon om tiltak etter stenging av barnehager og skoler på

udir.no

 

Siden oppdateres fortløpende. 

Barnehager og skoler ble stengt 12.03.20

Alle landets barnehager, skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges. Barnehagene og skolene i Bardu stenges med umiddelbar virkning (12.03.20). I første omgang ble de stengt til og med 26. mars. Regjeringen har bestemt 24.03.20 at norske skoler og barnehager stenges til over påske, og alle tiltakene videreføres til og med 13. april.

Endringer i tiltak lagt frem 07.04 viser til at det blir hjemmeskole frem til 27. april for alle trinn. F.o.m 27.04 åpner skolen for 1.-4. klasse. Vi kommer med mer informasjon når det nærmer seg om hvordan dette skal løses. 5. klasse og oppover vil fortsette hjemmeskole inntil videre. 

Les mer om åpning av skole/ barnehage på helsenorge.no

Tilbud til barn av personell i kristiske samfunnsfunksjoner

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet (1-4. klasse) med foreldre i samfunnskritiske funksjoner som må være på jobb, samt barn med særskilte behov, får et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Dersom foreldre i samfunnskristiske funksjoner oppholder seg i hjemmet omfattes de ikke av omsorgstilbudet. Bardu kommune har gjort en kartlegging over hvilke foresatte som er i samfunnskritiske funksjoner. 

Det anbefales at en foresatt (som ikke har samfunnskritisk funksjon) er hjemme med barn opp t.o.m. 4.klasse. Du vil ha krav på omsorgspenger dersom ingen foresatte kan ha hjemmekontor eller dersom ingen har en samfunnskritisk funksjon som gir barnet tilbud i sin bhg/ skole.

Det anbefales ikke å overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppen.

Stengte skoler og barnehager gir rett til omsorgspenger (artikkel fra NAV.no). 

SFO/ barnehage foreldrebetaling -informasjon pr. 25. mars

Kommunen blir å følge nasjonale retningslinjer på fakturering til barnehage og SFO for dem som er blitt berørte i henhold til stenging. Vi ber om at marsfaktura blir betalt som normalt selv om en ikke har fått benyttet barnehagetilbudet fult ut. En eventuell refusjon for mars vil komme på en senere faktura. Hvis noen av dere har problem med å betale faktura for mars så ber vi dere om å ta kontakt med Bardu kommune.

Bardu kommune blir ikke å fakturere foreldre/ foresatte i barnehage og SFO i april. Stengingen er fra 13.mars til 13.april. Derfor blir det ingen fakturering i april.

Hvordan legge til rette for skolearbeid hjemme?

Elevene skal jobbe hjemmefra. Lærere blir tilgjengelige på dagtid for hjelp og veiledning via digitale hjelpemidler, forutsatt at de er friske. Skolene sender ut meldinger til foresatte om hvordan undervisning skal foregå via Visma.

Hjemmeskole startet mandag 16. mars. Det er viktig å huske på at elevene ikke har fri, men har plikt til å følge opplegget som er lagt ut, forutsatt at de er friske. Ved sykdom skal det meldes inn til kontaktlærer. Sosiallærer og miljøterapeut er tilgjengelig for samtaler for ungdomsskoleelever. 

Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Råd på helsenorge.no

Her ligger bl.a råd til foreldre om aktiviteter sammen med barna og hvordan snakke med barna om korona