Kulturdepartementet har tildelt Bardu 239.282kr kr for 2017 i lokale aktivitetsmidler.  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12år) og ungdom (13-19år) som skal tilgodeses.

Kriteriene i Bardu, vedtatt ved årsmøte i BIR i 2017 er som følger: 
- Alle lag og foreninger (tilknyttet BIR) med medlemmer (iht idrettsregistreringen) i alderen 6-19 skal tildeles midler.  
- Midlene fordeles slik; 
   •    80% fordeles iht antall registrerte aktive medlemmer (40% til barn 6-12år og 60% til ungdom 13-19år). 
   •    20% fordeles etter egen søknad. Intensjonen bak dette punktet er  aktivitet  rettet mot rekruttering, nyskapning samt aktivitet for funksjonshemmede. Et eksempel kan være aktivitet for barn/ ungdom (gjerne ikke-medlemmer) som ikke deltar i organisert idrett. BIR oppfordrer til å tenke kreativt! 

Samarbeid mellom lag kan være en innfallsvinkel. Det gis normalt ikke midler til innkjøp av utstyr.

Søknad sendes til leder for Bardu idrettsråd på epost: morten_hanstad@hotmail.com  innen 20 september 2017 kl 1200. (Utbetaling ultimo september/ primo oktober). 

Idrettsrådet har tilgang til medlemsregisteret fra databasen til NIF og vil fordele 80% av midlene fra disse tallene (søknaden skal ikke inneholde noe om disse midlene).

Forøvrig ligger det utfyllende informasjon om LAM på Troms Idrettskrets hjemmeside. LINK: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/