Troms fylkeskommune har ansvar for å gi et transporttilbud til funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør transport slik at de har mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Transporttilbudet gis til personer som ikke, eller bare med betydelige vansker, kan bruke kollektive transportmidler.  Det er samtidig en forutsetning at funksjonshemmingen må ha en varighet på minst ett år.  Det at det ikke går buss er ikke søkegrunnlag.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Bardu kommune, tlf  771 85 200 eller tlf  771 85 330. 
Søknad med påskrift fra lege leveres Bardu kommune, Rådmannskontoret, innen 20. april 2009. Søknader som kommer inn etter denne dato kommer ikke med i behandlingsrunden.

Man gjør på nytt oppmerksom på at godkjenning som bruker av tjenesten gjelder for 2 år, og man må derfor søke på nytt hvert annet år.