Kommunen skal etablere fellespunkt med dunker (evt. containere) for brennbart restavfall. Disse blir merket «Hytterenovasjon». Dersom du ikke har noen naturlig tilknytning til noen av disse, kan du bruke eksisterende returpunkter for husholdningsavfall.

Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong m.v.). Glass- og metallemballasje leveres på miljøstasjonen. Elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall, hageavfall, jern/metall, rivningsavfall, store gjenstander og så videre, leveres på deponiet

Her finner du i første omgang hyttecontainer:

  • Langs FV 847 ved Solbu boligfelt

 

Hvorfor har vi hytte- og fritidsrenovasjon?
Kommunene er pliktige til å ha tilfredsstillende tilbud om renovasjon til alle hushold, dette inkluderer også hytte og fritidsboliger. Dette er gitt av Miljødirektoratet og gjelder i heile landet.

Hvem må betale hytterenovasjon?
Alle som har eiendom som er brukt som hytte/fritidsbolig må være med på ordning for hytterenovasjon.

Jeg er nesten aldri på hytta, hvorfor må jeg betale like mye som naboen?
Bardu kommune vet at du har hytte, men ikke hvordan eller hvor ofte du bruker den. Hytterenovasjon er en spleiseordning for de som har hytter, alle betaler likt. Vi har lagt vekt på å lage et rasjonelt og enkelt tilbud med lave kostnader.

Hvor skal jeg levere avfallet?
Det vil bli plassert egne containere i nærheten av større hyttefelt eller langs veien der folk kjører hjem fra hytta. Disse blir merket "Hytterenovasjon". Dersom du ikke har noen naturlig tilknytning til noen av disse, kan du bruke eksisterende returpunkter for husholdningsavfall.

Det skal kun kastes brennbart restavfall i containere. Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong m.v.).

Glass- og metallemballasje leveres på miljøstasjonen.

Elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall, hageavfall, jern/metall, rivningsavfall, store gjenstander og så videre, leveres på deponiet

Er hytterenovasjon et tiltak for at kommunen skal tjene penger?
Tjenesten Bardu kommune er ansvarlige for er til selvkost. Det vil si at vi tar betalt for det tjenesten koster, ikke mer, ikke mindre. Det er ingen som tjener penger på renovasjonstjenesten.

Kan jeg søke om fritak?
Renovasjonsforskriften gir enkelte eiere anledning til å søke om fritak. De som kan dokumentere at hytta står til nedfalls, kan regne med å få fritak. Sjelden bruk av hytta, liten produksjon av avfall, størrelse på hytta, eller lang avstand til hyttepunkt gir ikke grunnlag for fritak.

De som mener de har grunn til å få fritak fra hytterenovasjon vil få klagen behandla hos Bardu kommune. Dersom Bardu kommune er i tvil om søknaden gir rett til fritak, eller søker klager på vedtaket, blir klagen sendt til et eget klageutvalg som behandler denne.