Det meldes om stormskader på skog fra flere områder i kommunen etter "Ylva". Hogst av vindfelt skog er forbundet med svært farlige arbeidsoperasjoner. Vindfallhogst er det farligste arbeidet en skogsarbeider jobber med, i og med at trær ofte ligger i spenn. Det frarådes derfor å starte hogst av vindfall manuelt, uten at en har lang erfaring og har den nødvendige kompetanse. Kommunen oppfordrer skogeiere med behov for opprydding om å ta kontakt med profesjonelle.

Statens naturskadeordning dekker ikke stormskader på skog, da det er mulig å forsikre seg mot slike skader.