INNLEDNING
29.4.2015 vedtok kommunestyret i Bardu å innføre en ny modell for tildeling av tilskudd fra kommunens næringsfond og kraftfond etter søknad fra næringsaktørene. Ordningen fikk navnet «virkemiddelplan for Bardu Kommune» og har nå vært styrende for tildeling av tilskudd til næringstiltak i Bardu i 24 mnd. Bakgrunnen for å etablere virkemiddelplan for tildeling av tilskudd til næringsvirksomhet, var ønsket fra politisk ledelse om å få til mer enhetlige krav og vurderinger av alle innkommende søknader fra næringslivet. Politisk ønsket man også i større grad å støtte søknadene som hadde utløsende effekter på å skape flere etablerere som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i Bardu Kommune.

Virkemiddelplanen som ble vedtatt i Kommunestyret i Bardu 29.4.2017 i sak 11/15. Planen åpner for å gi næringsaktører tilskudd i form av «mindre tiltak» og «sysselsettingstiltak». Lag og foreninger kan søke på «mindre tiltak». Last ned vedlagte plan for nærmere beskrivelse og informasjon om ordningene.

Virkemiddelplanen kan lastes ned ved og (klikke her).

SPØRREUNDERSØKELSE VINTER 2017.
Enhet næring har vinteren 2016 fått bistand fra næringsforeningen Bardu Utvikling SA til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle næringsaktørene som har mottatt tilskudd siden april 2015 Spørreundersøkelsene tok for seg 3 målgrupper. Over 90 % av de som hadde fått tilskudd svarte på undersøkelsene. Mens de som hadde fått avslag ikke ønsket å være med i undersøkelsene.
Spørsmålene fra hele spørreundersøkelsen kan du (klikke her) for å laste ned.

Svar fra eksisterende bedrifter som har mottatt tilskudd fra Bardu Kommune siste 24 mnd.
6 svar.
Antall årsverk i størrelsesorden 0,5 – 1 årsverk har økt noe etter tilskudd er gitt til respondentene. 
Noe økning i omsetning for bedriftene i respondent gruppa.
Støtten fra kommunen ble ansett som viktig til svært viktig for respondentene.
Alle 6 svarer at støtten har gitt dem større mulighet for å samarbeide med andre næringsaktører.

(klikk her) for å laste ned.

Svar fra nye bedrifter som har mottatt tilskudd fra Bardu Kommune siste 24 mnd.
4 svar.
Antall årsverk budsjettert med før oppstart lå på ca 1-2 per bedrift vs antall i årsverk i reell driftsfase var på 0-1.
Utvikling av omsetning/salgsinntekt fra oppstart og frem til nå var det 50% som budsjettert og 50% som hadde økt med 1-3 %.
Støtten fra kommunen ble ansett som viktig til svært viktig og for ca. 25 % helt avgjørende for å starte opp.

(klikk her) for å laste ned.

Svar fra mottakere av tilskudd på mindre tiltak.  
14 svar.
Alle 14 svarer ja på at tilskuddet har gjort det mulig å få gjennomført utredningen som beskrevet i søknaden.
Ca. 80 % svarer at tilskuddet har bidratt til ny kompetanse i bedriften.
Mellom 40 – 45 % svarer at tilskuddet har bidratt til at arbeidsprosesser i virksomheten er effektiviserte eller forbedret
Ca. 30 % svarer ja på at tilskuddet har bidratt til prosjektet/prosessen har blitt tatt videre inn i et hovedprosjekt.
Ca. 50 % svarer ja på at tilskuddet har medført økt samarbeid med andre bedrifter.
Ca. 30-35 % svarer at tilskuddet har medført at virksomheten har sysselsatt flere.

(klikk her) for å laste ned.

Spørsmål om avdeling næring i Bardu Kommune.   
23 svar.
70 % svarer at de er godt fornøyd med avdeling næring (mottakelse, veiledning og oppfølgning).
30 % svarer at de er fornøyd. 0 % svarer at de er lite fornøyd.
(klikk her) for å laste ned.

Åpne spørsmål inkludert fritekst felt om kommunikasjonen med enhet næring i Bardu Kommune.    
24 svar. 
70 % svarer at de godt fornøyd (godt fornøyd, fornøyd, lite fornøyd)
30 % svarer at de er fornøyd.

(klikk her) for å laste ned.

HØRINGSRUNDE i FORBINDELSE MED RULLERINGEN AV VIRKEMIDDELPLANEN
Bardu Kommune ved enhet næring skal nå rullere virkemiddelplanen for Bardu Kommune. Vi inviterer derfor næringsaktører, lag og foreninger til å gi innspill til alle forhold rundt virkemiddelplanen.

Alle innspill skal sendes skriftlig på e-post til postmottak@bardu.kommune.no og merkes med «innspill virkemiddelplan, saksnr 16/347. Frist for å sende innspill settes til 23.5.2017 kl 12:00.

Etter høringsfristen vil rådmannen i samarbeid med enhet næring utrede saken og legge den frem for vedtak i formannskapet og kommunestyret. I påvente av et politisk vedtak i saken vil ingen nye søknader legges frem for behandling.

2.5.2017, Enhet næring Bardu Kommune.