- HØRINGSBREV -

Om interkommunal legevakt i Indre Troms for kommunene Målselv, Bardu, Lavangen Salangen

Det vises til vedlagt rapport om interkommunal legevakt for indre Troms

Kommunene i Indre Troms har på bakgrunn av den erfaring de har hatt med drift av legevakt, gått sammen om å få utredet muligheten for en felles legevakttjeneste lokalisert til Troms militære sykehus (TMS) på Setermoen. De konklusjoner som er trukket er nærmere beskrevet under punkt 2 i brevet. Det bes om merknader til rapporten innen 17. februar

1. Bakgrunn

For kommunene i Indre Troms er det viktig at en etablerer og kontinuerlig evaluerer ordninger som sikrer befolkningen tilgang på kvalitativt gode tjenester, og som trygger den akuttmedisinske beredskapen. For å lykkes med dette er det avgjørende at legetjenesten organiseres slik at rekruttering og stabilitet av leger sikres best mulig.

Gjennom utredning av interkommunal legevakt ønskes følgende målsettinger oppnådd:

  • Sikre tilgang på øyeblikkelig hjelp
  • Bedre kvaliteten på de akuttmedisinske tjenestene
  • Bedre rekruttering og sikre legedekning i Indre Troms
  • Godt organisert legevakttjeneste innefor faglige forsvarlige rammer

Konsekvensene av en omorganisering av legevakten i vårt distrikt er flere, og de fleste er svært positive.
Ulempene er at befolkningstette områder i Målselv og bygdene i ytterkantene av legevaktdistriktet gjennomgående vil få lengre avstand til legevakt enn hva de har i dag.
Det er ingen forhold knyttet til foreslåtte modell som tilsier at avstanden blir medisinskfaglig uforsvarlig. De akuttmedisinske tjenester vil bli godt ivaretatt.

2. Arbeidsgruppas rapport

Arbeidsgruppas foreløpige konklusjon er at det er grunnlag for å etablere felles legevakt med utgangspunkt fra TMS utenom normal arbeidstid.

Arbeidsgruppa mener også at det er grunnlag for å etablere en felles LV-sentral for kommunene hele døgnet. Dette vil utvilsomt styrke den faglig kvaliteten til tjenesten.

I rapporten foreslås det at hver enkelt kommune på hverdager i tidsrommet mellom kl 08 - 1530, selv skal ivareta legevaktfunksjonen.
I legevakta sin kjernetid som er nærmere definert nedenfor, foreslår arbeidsgruppa at legevakt og LV-sentral skal være etabler ved TMS.

Kjernetid til legevakt er definert på følgende måte slik:

ukedag

tidspunkt

Mandag - torsdag

kl 1530 - 2200

Fredag

kl 1530 - 2400

Lørdag

kl 1100 - 2400

Søndag

kl 1100 - 2200

LV-sentralen skal i tillegg til kjernetiden betjenes fra TMS på ukedager mandag-fredag kl 0800 - 1530.

For alle andre tidspunkt foreslår arbeidsgruppa å kjøpe ekstern LV-tjenester samt "Telefonlege" fra enten Narvik, Harstad eller Tromsø. I samme periode som eksterne tjenester brukes, skal det etableres en bakvaktlege i Indre Troms som skal sikre faglig nærhet til bruker.

Arbeidsgruppa legger opp til at ordningen skal være en prøveordning på 2 år. Ordningen skal være evaluert en gang før prøveperioden utløper. Dersom særlige forhold tilsier det, eller prøveperioden har vært for kort, kan kommunene bli enige om å forlenge prøvedriften med ytterligere ett år. Dersom forutsetninger som ligger til grunn for legevaktsamarbeidet endres, tas det interkommunale samarbeidet opp til fornyet behandling uavhengig av prøveperiodens lengde.

Ordningen skal evalueres før eventuell permanent drift etableres.

Merknader sendes skriftlig til:
Bardu kommune ved rådmannen
Postboks 401,
9365 BARDU