FORSKRIFT OM BRUK AV MATAVFALLSKVERNER

I BARDU KOMMUNE

Vedtatt av Bardu kommunestyre 13.12.2006 i medhold av forurensningsforskriftens § 15 A-4.

Forskriften har som formål å gi en forsvarlig behandling av matavfall fra virksomheter og husholdninger i Bardu kommune.

I Bardu kommune er det tillatt med bruk av matavfallskverner der avløpet går til godkjent renseanlegg med utslipp til jord.

Montering av matavfallskvern skal meldes til kommunen. Slik melding er ikke belagt med gebyr.

Virksomheter og husholdninger som ikke benytter matavfallskvern, må dokumentere en akseptabel alternativ behandling av matavfallet.

 

Bakgrunnnen for at Bardu kommune har en slik forskrift, er endring i forurensningsforskriftens kapittel 15A, § 15 A-4 siste ledd;

"Kommunen kan i forskrift forby påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomheter og husholdninger. Slike påslipp er forbudt fra 1. januar 2007 såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet."

 

Kommunestyret i Bardu vedtok 23.06.00 sak 53/00:

"Bardu kommune innfører som en ordning at innsamling av matavfall i hovedsak skjer ved å bruke husholdningskverner hos den enkelte abonnent, i stedet for å kjøre egen innsamling hos private abonnenter. Transport og behandling av matavfall skjer sammen med slam.

De som betaler vanlig abonnement, får kvern til en pris av inntil Kr. 2000,- eksklusive merverdiavgift utdelt gratis mot å sørge for montering selv.

Den enkelte abonnent står også for drift og eventuell fornying selv.

Dersom abonnentene ønsker en dyrere kvern, betaler de mellomlegget.

Det deles ut inntil en kvern pr. abonnement på disse vilkårene.

Bedrifter i Bardu får anledning til å kjøpe kverner til eget bruk til selvkost.

Det bevilges Kr 800.000,- til innkjøp av 400 kverner til husholdningsabonnenter.

Midlene taes av renovasjonsfondet.

De abonnenter som ønsker å kompostere matavfall i stedet for å bruke kvern, har anledning til det så lenge det ikke er til sjenanse for andre."