Kommunestyret vedtok i sak 76/17 den 6. desember ny forskrift for snøskuterløyper. I forhold til løypene som ble vedtatt i 2016 og påklaget er det følgende endringer:

- Løype 2 på Altevatnet har fått ei gren ned fra Toppen til isen og langs nordsiden av innover til båthavna og så over til hovedløypa.

- Løype 3 går kun på isen på Leinavatnet. Det er ei hovedløype nesten inn til svenskegrensen med to avstikkere, hhv til Lappbukta og til Maisabukta.

Løypene kan påklages og det er tidligere meldt at det vil komme klage på løype 3 innover Leinavatnet. Uansett vil løypa bli merket før evt klager er avgjort.

  • Oversiktskart alle løyper etter vedtak i kommunestyret sak 76/17
  • Detaljkart over vedtatt endring løype 2, etter høring. Endringen er en ny gren ned på isen fra nordsiden av demninga, videre inn til båthavna og over til hovedløypa på sørsiden av vatnet.
  • Detaljkart over vedtatt endring løype 3 etter høring. Endringen etter høring er 2 avstikkere på Leinavatnet.
  • Kart løype 4. Ingen endring.

Vedtaket kan påklages og klagefristen er minimum 3 uker fra mottak av denne melding. Pga juleferie settes klagefristen til 12. januar 2018.

Tilførselsløyper fra hyttefelt 1 på Altevatn vil gjelde som tidligere. Disse gjelder for de som har innvilget hyttedispensasjon i hyttefelt 1.

I henhold til forskrift (se vedlagt) tillates løype 1, 2 og 3 brukt fra og med 15. februar til og med 5. mai alle dager i uka hele døgnet. Løype 4 tillates brukt fra og med 15. februar til og med 25. april alle dager i uka. Det er kjøreforbud fra kl 2300 til kl 0600. Det vises forøvrig til utfyllende informasjon blant annet med fartsgrenser i forskrift.