Generelt om flomfaren

Fare for flom avhenger av snømengde, temperatur og nedbør. Vi hadde en topp i vannføringen rundt 8. mai målt ved Lundberg målestasjon (Sørdalen) med 68 m3/sek. Dette er langt unna det vi kaller for en middelflom som er 125 m3/sek på dette målepunktet. En 5-årsflom tilsier her en vannføring på 144 m3/sek. Under flommen i 2012 ble det på Lundberg målt 145 m3/sek på denne målestasjonen. Etter 8. juni har vannføringen falt drastisk ned til dagens nivå (12. juni kl 0600) på 38 m3/sek. I Bardu har vi målestasjoner også i Barduelva, med data fra diss vises ikke. Dette skyldes konkurransemessige hensyn i forhold til kraftproduksjon. Uansett så gir ikke disse et korrekt bilde av den generelle flomsituasjonen i kommunen da vannføringen i Barduelva er sterkt berørt av  Altevassreguleringen. Det er fortsatt store snømengder i fjellet slik at det er potensiale for fortsatt flom. Økende døgnmiddeltemperatur vil øke smeltingen og gi økt vannføring. For å sjekke avrenning og vannføring kan man logge seg inn på nettsiden til NVE som heter Sildre  https://sildre.nve.no/Sildre/ . Det finner man målestasjoner for  hele landet.

Barduvassdraget

Pga Altevassreguleringen er Østerdalselva/Barduelva lite utsatt for skadeflom. Dette skyldes magasinoppfyllingen av Altevatnet. Ved stor lokal avrenning til Innsetvatnet er det også begrenset hvor mye som kan slippes ut  fra Altevatnet uten å få for høy vannstand i Innsetvatnet.

Salangsvassdraget

I følge NVE er man ikke særlig bekymret for dette vassdraget mht på skadeflom. Det er gjort tiltak ved Bones med å åpne inn/utløp til gamle elvemeandere som vil ha flomdempende effekt, dvs de vil ta unna for en rask økning i vannstanden. Dette vil ha begrense vannhastigheten og hvor hurtig elva stiger lenger ned i vassdraget. Her er man oppmerksom på området ved Kroken/Krokseng der veien tidligere har vær oversvømmet.

Flominfo bilde
Tverrelvdalen (ved Bardujord) viser snømengde og skred som da var gått over elva.

Sidevassdrag

Alle sidevassdrag – elver og bekker, er utsatt for flom og kan gjøre stor skade på f,eks innmark og veier. I tillegg skal man være obs på fare for sørpeskred og jordskred. Disse vassdragene kommer flere plasser fra trange daler hvor det kan gå større snø-/sørpeskred som kan demme opp elver og bekker. Slik demninger ryker etterhvert og kan gi styrtflom som tar med seg jord og stein. Ferdsel i fjellet i slike områder kan nå utover være svært risikofylt. Kommunen var på flybefaring den 3. juni og bildet nedenfor fra Tverrelvdalen (ved Bardujord) viser snømengde og skred som da var gått over elva. Vi anmoder om å vise stor forsiktighet i forhold til slike områder framover. Snødekket over vassdragene kan kollapse når tid som helst og det er de samme prinsipper som gjelder her som for ordinære snøskred om å unngå terrengfeller når det er fare for fjærnutløste eller selvutløste skred. Faren for dette vil øke når temeraturen stiger førstkomende helg og utover i neste uke.

Tiltak

Ha kontroll på løsøre ute i  nærheten av elver og bekker som kan være utsatt for flom, jord-/sørpeskred. Regulere egen ferdsel i forhold til avrenning, smelting og skredfare i og ved sidevassdrag.