Viser til tidligere publiserte invitasjon på nettsidene 16.3.2017.

Det har straks gått 1 år siden vi signerte avtale med Scan4News på produktet Tilskuddsportalen. Kommunen ønsker å invitere eksisterende brukere til evaluering av løsningen Onsdag 26.4.2017 kl 18:00 – 20:00 i lille møtesal på kommunehuset. Det vil være representanter fra Tilskuddsportalen tilstede som kan svare på spørsmål relatert til systemet, funksjonalitet, bruk osv.

Kommunen ser at det er en god del brukere av løsningen i dag. At det er mange brukere er ikke ensbetydende med at systemet/produktet brukes aktivt. Kostnaden på å bruke løsningen ligger i størrelsesorden kroner 30.000 – 35.000 per år som belastes Bardu Kommune, enhet næring.

Bardu Kommune trenger å få innspill på om Tilskuddsportalen har den nytteverdien for lag, foreninger som var skissert for 1 års tid siden. Nytteverdien ved å bruke løsningen var definert til:

  • Gi lag og foreninger oversikt over alle typer tilskuddsordninger.

  • Oversikten kunne benyttes til at lag & foreninger settes i stand til å søke tilskudd til ulike typer tiltak innenfor lagene og foreningene.

Bardu Kommune har ikke så langt fått noen innspill fra brukerne på om Tilskuddsportalen har hatt noen effekt for lag og foreninger i Bardu.

 

Det er tre ting vi ønsker svar på

  1. Om dere bruker løsningen aktivt?

  2. Om dere har hatt konkret nytteverdi av løsningen?

  3. Dersom brukerne har nytteverdi av løsningen, er det vilje til å være med på et felles spleiselag som sikrer videreføring av verktøyet Tilskuddsportalen. F.eks. en fordeling av kostnadene med en andel hver i fortsettelsen.

 

Alternativ for dere som ikke kan stille på evalueringsmøtet Onsdag 26.4.2017.
Dersom dere ikke kan stille på møtet, så ber vi om at dere sender skriftlig innspill på spørsmålene ovenfor til postmottak@bardu.kommune.no. Innspill kan sendes innen 26.4.2017 til postmottak@bardu.kommune.no (husk å merke ditt innspill med «evaluering tilskuddsportalen» merket saksnr 16/347).


Velkommen til evalueringsmøte.