Landbruk Nord tilbyr nå næringsaktørene i landbruket kursprogrammet «næringsutvikling på gården» (NUG). Dette er en kursserie som de har utviklet i samarbeid med Norges Vel. NUG er et program for forretningsutvikling med utgangpunkt i gårdens totale ressurser. Målet er å bidra til at deltakerne etter endt kurs har utarbeidet en realistisk og gjennomførbar forretningsplan. Kurset leder deltakeren gjennom en prosess og etablererer samtidig et støtte- og rådgivningstilbud som går utover kursperioden. Kurset er det mest omfattende programmet for landbruksbasert næringsutvikling som tilbys bonden i dag.

Når gjennomføres kurset? Hva koster det?
Kurset går over 5 samlinger à 2 dager. Det forutsettes at deltakeren gjør sine hjemmeoppgaver mellom samlingene for å dra full nytte av forelesningene på neste samling. Hoved emner er:

1. Bedriftsøkonomi
2. Markedskunnskap
3. Personlig utvikling

Det er per dags dato ikke satt noen påmeldingsfrist. Men Landbruk Nord planlegger oppstart i 2017 dersom interessen er der.

Prisen på kurset er satt til kroner 10.000 per deltaker. Man kan søke om å få dekket kursavgiften gjennom etablererstipend eller bedriftsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge.

Faglig innhold:
Kursprogrammet tilpasses deltakernes forretningside, så kurset kan variere noe fra kurs til kurs. På siste samling presenterer deltakeren sin forretningsplan og økonomiske kalkyler for et fagpanel.Kurset er tilpasset et «stort spenn» innenfor landbruksnæringen. Alt fra tradisjonelle produksjoner til utvidet form i drifta med etablering av samdrift, gårdsturisme, honningproduksjon, inn på tunet aktiviteter osv. Noen skal overta gården om noen år, andre bruker NUG til vurdering og gjennomgang av dagens drift (skal jeg fortsette som før, eller skal jeg endre drifta og begynne med noe nytt?)

Hvor kan du melde deg på?
Du kan ta kontakt med Landbruk Nord direkte på telefon 77 72 25 40 og spørre etter Unni, Kirsti eller Anne-Karii.
Vi kan også være behjelpelig med veiledning fra Bardu Kommune ved å kontakte:
Landbrukssjef Ingeborg Nina Nygaard på telefon 950 89 091 eller
Næringssjef Lennarth Kvernmo på telefon 900 36666.

Mere informasjon finnes også på Landbruk Nord sin egen nettside. Den kommer du til ved å (klikke her).


Enhet næring og Enhet landbruk i Bardu kommune