Olav Gjermund Eggen og Ingvild Marie Sekse, Eggen Gård. Foto Tove Forså, Innovasjon Norge

Fakta om prisvinnerne og bedriften
Olav Gjermund Eggen og Ingvild Marie Sekse har begge arbeidsplassene sine på Eggen gård i Bardu kommune. Gården har solide historiske røtter og er sammen med nabogården de eldste bosetningene i Bardu kommune. Med utgangspunkt i gårdens ressurser har begge utviklet allsidig næringsvirksomhet. Olav Gjermund Eggen har som tilleggsnæring datavirksomhet som består av salg av GPS-løsninger for arealoppmåling, jordprøvetaking, navigasjon m.m. innenfor landbruket. Ingvild Marie Sekse har etablert et godt og velrenommert Inn på tunet-tilbud på gården. Resultatet fra annen næringsvirksomhet utgjør i dag en større andel av det økonomiske resultatet på gården enn den tradisjonelle jordbruksdriften.

Ronadl

Begunnelse for tildeling av BU-prisen
Olav Gjermund Eggen og Ingvild Marie Sekse har i tillegg til tradisjonell jordbruksdrift med melk- og kjøttproduksjon på storfe, utviklet hver sine blomstrende bedrifter på gården. Stor og målrettet arbeidsinnsats fra begge har ført til at Eggen gård i dag er en bedrift i vekst. Gården sysselsetter begge eierne samt en fast ansatt. Inn på tunet-virksomheten sysselsetter i tillegg fem personer - hovedsakelig kvinnelig arbeidskraft – både voksne og ungdommer.

Eggen gård har i dag stor etterspørsel fra barn og unge som trenger omsorgstilbud. Ingvild Marie Sekse har samarbeidsavtale med barnevernet og solsialkontorene i Bardu og Målselv kommune som omfatter aktivitetstilbud for til sammen 11 barn. Hesteaktiviteter som ridning, kjøring og voltige/turn på hesteryggen, dyrestell, matlaging, friluftsliv, lek og moro inngår i aktivitetstilbudet.

Inn på tunet-virksomheten omfatter også aktivitetsdager for skoler og barnehager og andre grupper. Aktivitetsdagene er populære for både grupper med funksjonshemminger og for funksjonsfriske. Utviklingen har vært at flere og flere ønsker å benytte seg av tilbudet på gården, ikke minst heste-aktivitetene.

Ingvild Marie Sekse er en god ambassadør for Inn på tunet-virksomheten. Hennes kunnskap og erfaring er en viktig kompetanse som hun deler med andre. Hun har holdt flere innlegg om virksomheten i forbindelse med kurs- og fagdager samt tatt imot både offisielle og private besøk på gården.

Eggen gård framstår som velstelt. Miljømessig og sikkerhetsmessig tilfredsstiller gården kravene for de etablerte næringene. Kulturarven tas vare på. Hele gårdsanlegget med nye og gamle bygninger benyttes. Kontrasten mellom gammelt og nytt anser de å være en av gårdens viktigste pedagogiske ressurser.

Olav Gjermund Eggen og Ingvild Marie Sekse har vist evne til å skape nye forretnings-messige muligheter på gården som bidrar til sysselsetting for flere i bygda. De har utviklet Eggen gård til en svært allsidig virksomhet. De er verdige vinnere av BU-prisen 2006.

Statutter for BU-prisen
Den fylkesvise BU-prisen er på kr 50.000,- og tildeles etter følgende kriterier:

Aktuelle kandidatar er bedrifter som har mottatt finansiering frå IN/SND siste 5 år til landbruksrelatert bedriftsutvikling med basis i bygdas eller landbrukets ressursar.

 

Hovedmålgruppa er bedrifter med næringsverksemd (utanom tradisjonelt landbruk) i tilknytning til landbrukseigedommar. Verksemdene skal i utgangspunktet vera kommersielle, dvs. at private eller offentlege prosjektsatsingar av meir tilretteleggjande eller infrastrukturell karakter ikkje er hovedmålgruppa for prisen.

 

Kandidatane skal vurderast etter følgjande kriterier:
- Økonomisk resultat/lønsemd
- Sysselsetjing, særleg for kvinner og ungdom
- Miljøvurdering
- Utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
- Nyskaping/orginalitet

Nærmere informasjon
For nærmere informasjon kontakt rådgiver Wenche Styrvold, Innovasjon Norge, telefon: 77 60 61 56/mobil: 958 58665.

For mer informasjon om Inn på tunet-satsingen, se www.innpaatunet.no.