Offentlig næringsutvikling i Bardu Kommune
Bakgrunnen for avtalen som i dag signeres er en anbudsforespørsel til flere aktører. Avtalen betyr at gründerne i Bardu snart kan få raskere og mere effektiv bistand
i spørsmål om etableringer og forretningsutvikling i Bardu. For næringsavdelingen i kommunen betyr avtalen mye. Blant annet at enheten får frigjort kapasitet til å
ffektivisere behandlingstiden på søknader fra gründerne på kommunale tilskudd til sine næringsutviklingsprosjekter. Avtalen gjør også at enheten i samarbeid med
lokalt næringsliv kan jobbe mere målrettet og strategisk med prosjekter som gir økt lokal verdiskaping og generelt bedre muligheter for næringslivet i Bardu til å
lykkes. Med denne avtalen etablerer vi nå et tydelig skille mellom råd, veiledningsoppgaver og forvaltning av kommunale tilskuddsordninger for næringslivet. Det er
viktig at det er et klart skille mellom rådgivningstjenestene og finansieringstjenestene i kommunens næringsutviklingsarbeid. Dette for å unngå episoder der f.eks.
næringsavdelingen gir konkret råd og veiledning til gründerne og politisk nivå avslår søknader. Noe som for gründerne vil fortone seg som merkelige situasjoner, sier
ordfører i Bardu Toralf Heimdal.Bardu Kommune har ikke til hensikt å stoppe her. Formannskapet har allerede bevilget 300 000 årlig til å styrke 1. linjetjenesten.
I dette ligger en politisk forventning fra formannskapet til næringssjefen om en orientering rundt mulighetsrommet for samarbeid med flere kommuner
på f.eks. 1. linjetjenesten og andre områder. Skal Bardu samarbeide på dette området, så må de vi skal samarbeide med se på Bardu som likeverdig partner i samarbeidet.
Samtidig må lokaliseringsdebatter i et fremtidig regionalt samarbeid unngås. Et samarbeid med andre i regionen kan gjøres gjennom å tenke rullerende eller
desentraliserte tjenester for næringsutvikling. Alternativet er jo ganske enkelt at Bardu fortsetter som i dag, nemlig alene, sier Heimdal.

Dette er VINN
VINN er leverandøren som midlertidig skal bistå næringsavdelingen i Bardu Kommune med å gi faglige råd, bistand til kommunens gründere, entreprenører og bedrifter.
VINN sin administrerende direktør Bjørn Bremer er godt fornøyd med at Bardu Kommune velger VINN som sin midlertidige samarbeidspartner. Vår seniorrådgiver Ann Kristin Andreassen vil bistå entreprenørene, gründerne og virksomhetene i Bardu på en utmerket måte sier han. 
VINN er en næringsstiftelse opprettet i sin tid av Nærings- og handelsdepartementet i 1988. Stiftelsen har kontor i Narvik og er blant annet spesialister på opplæring og assistanse til gründerne, rådgivning og opplæringstjenester til offentlig og privat sektor.

VINN er en nasjonal tilbyder av avklaringskurs, etablererkurs og nettbaserte etablererkurs. De har i perioden 2007-2015 hatt ansvaret for NAVs tilbud om nettbasert
etablereropplæring. I Hedmark, Oppland, deler av Nordland og hele Troms har VINN hatt ansvaret for etablereropplæringen i kortere og lengre perioder siden 2004. I 2011
gjennomførte selskapet også oppfølgning av etablerere i det sør samiske området. VINN drifter også nettstedet www.etablerer.no. Selskapet har samlet sett 12 års
erfaring fra nettbasert etablereropplæring.Det er en faglig dyktig organisasjon som gründerne, entreprenørene og bedriftene i Bardu nå skal kunne motta bistand
fra i sitt forretningsutviklingsarbeid. En bistand som skal ha åpningstid mandag til fredag fra kl 08:00 – 16:00 per telefon, e-post, internett.
I tillegg skal de være fysisk tilsted i Bardu ved behov fra lokale gründere, entreprenører og virksomheter. 

Dette er Bardu Kommune, enhet næring
Enhet næring er organisatorisk lagt under rådmannen. Operativt er enheten et politisk verktøy under ledelse av ordføreren og formannskapet i Bardu.
Enheten består av 100 % fast tilsatt næringssjef og 50 % tilsatt prosjektmedarbeider. Enheten har ansvaret for kommunale (offentlige) prosjekter, drift
av 1. linjetjenesten til Bardu Kommune samt forvaltningen av kommunale tilskuddsordninger. Næring har i tillegg ansvaret for å legge til rette for tiltak
som kan gi økt verdiskapning og sysselsetting i Bardu Kommune. Enhet næring har også ansvaret for samfunnskontakt og dialog vedrørende verdiskapning og innovasjon
mot eget og regionalt næringsliv og andre offentlige instanser. Enheten styrer etter eget budsjett, strategisk næringsplan, virkemiddelplanen og kommuneplanen i Bardu.
Bardu Kommune er en kraftkommune. Enhetens årlige inntekter kommer i form av en andel av disse kraftinntektene. Budsjettet ligger årlig på ca. 3,7 millioner kroner.

Hvordan skal avtalen idriftssettes i Bardu
Avtalen signeres mandag 28.11.2016. Etter dette vil vi i samarbeid med VINN sørge for at alle bedrifter og virksomheter i Bardu på ulike måter via e-post, kommunens webside og facebookside får tilstrekkelig informasjon om dette tilbudets omfang for lokalt næringsliv og gründere. Herrunder

  • Kontaktinformasjon
  • Åpningstider
  • Hva 1. linjetjenesten kan bistå gründerne og virksomhetene med av tilbud.

Enhet næring i Bardu Kommune vil fortsatt være tilgjengelig for alle gründerne og virksomhetene for å besvare spørsmål. Men den faglige bistanden vil vi bruke VINN på for å få bistått næringslivet.


Kontaktpersoner for nærmere informasjon  
Ordfører Toralf Heimdal, Bardu Kommune  
e-post: toralf.heimdal@bardu.kommune.no  Tlf 950 81 111  
Næringssjef Lennarth Kvernmo, Bardu Kommune 
e-post: lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no Tlf 900 36 666 


Administrerende direktør Bjørn Bremer, VINN 
e-post: bjorn.bremer@vinn.no    Tlf 915 60 664 
Seniorrådgiver Ann Kristin Andreassen
e-post: annkristin@vinn.no    Tlf 995 19 351