Da er resultatet klar, og Bardu kommune gikk med kr 14,2 millioner i overskudd i 2017. Dette er et utrolig godt resultat, ikke minst ut i fra et budsjett som skulle tilnærmet gå i null. Resultatet kommer som følge av økt skatter, 6,5 millioner, godt salg på kraft, vesentlige reduksjoner i drift, på en rekke områder. Det er også områder som har økt noe, men det er ingen overraskelser. Samtlige avdelinger har vist svært god budsjettdisiplin, og arbeider godt med å hele tiden ha stort fokus på driften. Det at hver enkelt ansatt i Bardu kommune er med å «snu på krona» gjør at vi sammen får gode resultater. I tillegg gjør det lave sykefraværet sitt til at vikarbruk og annet er kraftig redusert. Når avdelinger ikke når sine inntektsmål som følge av reduserte refusjoner fra sykepenger, går Bardu kommune virkelig i riktig retning om dagen.

Noen nøkkeltall:

Bygg og eiendom, økt utleie og reduserte kostnader drift 2,5 mill
Skatt - økte inntekter 6,5 mill
Administrasjon og politikk .- reduserte kostnader 1,6 mill
Flyktningetjenesten - økte inntekter og reduserte kostnader 0,9 mill
Kulur og idrett 1,3 mill
Tekniske tjenester, plan, byggesak – økte inntekter og red kostnader 2,5 mill
Tilskudd, finans, kraft – økte inntekter  3,3 mill

 

Noen avdelinger har et visst merforbruk, men ingen store overskridelser. På flere av disse er det faktisk reduserte refusjoner, fra f.eks sykepenger, som gir lavere resultat en forventet i budsjett. Det er det samlede resultatet som teller for oss Bardu kommune.