En gruppe franske leger bevitnet grusomhetene i Nigeria under Biafra-krigen på slutten av 60-tallet. De ønsket å arbeide for en medisinsk hjelpeorganisasjon som også kunne gi dem muligheten til å påkalle verdens oppmerksomhet om overgrep legene hadde vært vitne til. Sammen med en gruppe journalister startet de i l97l Leger Uten Grenser for både å kunne yte medisinsk hjelp og samtidig få fram overgrep mot sivile.

lug 1

 • Hvordan arbeider organisasjonen?

Leger Uten Grenser er nøytral i konflikter, og krever full og uhindret adgang til mennesker i nød. Organisasjonen er upartisk og hjelper alle som trenger medisinsk hjelp, uavhengig av politisk og religiøs tilhørighet. Leger Uten Grenser jobber i konfliktområder, med naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer, sykdommer som malaria og tuberkulose, epidemier og der grunnleggende helsetjenester mangler fullstendig.

 • Hvor jobber Leger Uten Grenser?

Leger Uten Grenser er spesialisert på å gi medisinsk humanitær hjelptil de mest sårbare og utsatte i verdenssamfunnet. Hovedandelen av pasientene er barn og kvinner som lever i krig og kriser. Ofte er det mennesker som lever i et område av verden som myndigheter, medier og omverdenen har glemt.

 • Hva betyr det at organisasjonen er uavhengig?

Ca. 75 prosent av midlene til organisasjonen kommer fra private givere, fortrinnsvis enkeltpersoner. Det gir Leger Uten Grenser mulighet til å rette hjelpen dit nøden er størst, uavhengig av midler fra myndigheter. I tillegg betyr det å være uavhengig at organisasjonen kan kritisere myndigheter uten å være redd for å miste pengestøtte som er avgjørende for prosjektene. Utenriksdepartementet og Norad er blant organisasjonens såkalte institusjonelle givere.

 • Hvem arbeider for Leger Uten Grenser?

I hver krise der Leger Uten Grenser er involvert, arbeider engasjerte feltarbeidere. Internasjonale og nasjonalt ansatte jobber tett sammen mot felles mål; yte medisinsk hjelp til de mest sårbare. Alle bruker sin profesjon og sin motivasjon under tøffe forhold og med lav lønn. Teamene består av leger, sykepleiere, bioingeniører, logistikere og administratorer, avhengig av type prosjekt.

 • Hvorfor fikk organisasjonen Nobels fredspris i l999?

Fra Nobel-komiteens uttalelser:Leger Uten Grenser får Nobel-prisenfor «banebrytende humanitær innsats på flere kontinenter». Leger Uten Grenser har «bidratt til å skape en opinion mot maktmisbrukog overgrep». Nobel-pengene ble brukt til å opprette kampanjen for tilgang til livsviktige medisiner som blant annet har vært med på å presse ned prisen på aids-medisiner for pasienter i fattige land.

 • Hva gjør den norske seksjonen av Leger Uten Grenser?

Den norske seksjonen av Leger Uten Grenser er medeier i det operasjonelle senteret i Brussel sammen med 6 andre seksjoner, og rekrutterer feltpersonell, sier i fra om overgrep og driver informasjon og innsamling av midler.

I fjor reiste feltarbeidere fra Norge på over 70 feltoppdrag til humanitærekriser som borgerkrigens Kongo, anarkiets Somalia, sultens Niger og jordskjelvet i Pakistan.

Leger Uten Grenser i Norge er den yngste seksjonen i bevegelsen og ble startet av lege Morten Rostrup m.fl. Rostrup var seksjonens første styreleder og var senere internasjonal president i tre år. Han er fremdeles aktiv i organisasjonen.

 • Hvorfor slår Leger Uten Grenser alarm om overgrep?

For Leger Uten Grenser er det ikke bare viktig å gi medisinsk hjelp til dem som rammes, men også å fortelle om overgrep og lidelser organisasjonen ser i felt. Dette gjør de i pressemeldinger, rapporter, foredrag og personlige samtaler. Ved å videreformidle det de opplever i felt til verden omkring seg, bidrar de til å påvirke myndigheter og andre som kan gjøre noe med årsaken til grusomhetene. På denne måten redder de liv både på kort og lengre sikt.

 • Hvordan skal pengene fra TV-aksjonen brukes?

Hvert år utgir Leger Uten Grenser en oversikt over verdens l0 mest underrapporterte humanitære kriser – de som mediene ikke dekker og som verden derfor glemmer.

Den demokratiske republikken Kongo, Somalia og Nord-Uganda er blant landene som er rammet av kriser verden ikke vier oppmerksomhet.Midlene fra TV-Aksjonen skal sikre medisinsk hjelp til ofrene for kriser, krig og konflikt utenfor medienes søkelys.

 • Hvor stor del av midlene går til felt?

Av Leger Uten Grensers midler går 76,3 prosent til medisinsk hjelp, 3,4 prosent til å påpeke urett og overgrep, ll,7 prosent til å samle inn penger, 6,6 prosent til administrasjon og 2 prosent til andre humanitære aktiviteter.

 • Hvordan sikrer Leger Uten Grenser midler til prosjektene sine?

Leger Uten Grenser har mange givere både i Norge og ellers i verden som sikrer jevn og forutsigbar støtte til sine prosjekter. Mange av disse bidrar som feltpartnere, det vil si at de gir et fast månedlig beløp. Dette setter Leger Uten Grenser i stand til å rette innsatsen dit nøden til enhver tid er størst, enten det er i en akutt katastrofe eller i en krise utenfor medienes søkelys.

 • Har Leger Uten Grenser etiske retningslinjer for pengegaver?

Organisasjonen tar ikke imot midler som kommer i konflikt med Leger Uten Grensers grunnprinsipper og verdier. I praksis betyr det at de ikke tar i mot penger fra tobakks-, alkohol- eller våpenindustrien.

I tillegg har de restriksjoner på bidrag fra noen selskaper innenfor legemiddelindustrien og råvareutvinnende selskaper.

 • Hva må til for at TV-aksjonen Leger Uten Grenser skal bli en suksess?

Ikke alle kan gjøre jobben i felt, men alle kan bidra til at den gjøres. Leger Uten Grenser har apparatet som må til, men uten engasjement i det brede lag av befolkningen, kommer vi ikke til å lykkes. Du som akkurat nå leser dette er derfor vår viktigste suksessfaktor.

Enten du bidrar i organiseringen av aksjonen, som bøssebærer eller som giver.