Påske og vinterskader eng  019

Erstatningsordningen gjelder  for foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket

 

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

§ 5. Erstatning ved vinterskader på eng

For vinterskader på eng kan det gis erstatning når foretaket utbedrer engen for å begrense avlingssvikten og for å gi en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes samme år.

Som vinterskader på eng regnes skader forårsaket av fysiske og/eller biotiske forhold som frost, isdekke, vanndekke, uttørking, oppfrysing eller overvintringssopp.

Erstatning gis som en fast sats per dekar.

Søknad om erstatning må fremmes innen 15. juli det året skaden har oppstått.

 

Les hele forskriften på: http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20040721-1130.html

 

 

OM ERSTATNINGSORDNINGEN

Hva erstattes:

Erstatning etter vinterskader på eng gis til foretak med betydelige vinterskader på engarealet. Det gis ikke tilskudd til normal fornying av enga om våren.

 

Hvordan gå frem:

Det viktigste er at det gis melding til avdeling landbruk på tlf 771 85 233/ -231 om vinterskader på engarealet i god tid før utbedringen påbegynnes.

Utbedringen skal være utført så tidlig at arealet gir avling i skadeåret, utbedringsfristen er 15. juni.

Så skal søknad sendes kommunen innen søknadsfristen den 15. juli. Dokumentasjon for kjøpt såfrø skal legges ved søknaden.

 

Faglige krav til foretaket

For at foretaket skal være berettiget erstatning etter vinterskader på eng, må alt engareal på

foretaket være drevet på agronomisk forsvarlig måte.

Utbedret eng skal være pløyd, harvet, frest eller direktesådd. Det skal være tilsådd med

engfrø og/eller grønnfôrvekster. Jordarbeidinga skal ha gitt et tilfredsstillende såbed.

 

Hvilket areal gis det erstatning for

Arealet kan være fulldyrket eller overflatedyrket eng.

Faktisk innvintra engareal beregnes, dvs. engareal som er potensielt for vinterskader. Arealet skal være knyttet til  fôrproduksjon.

 

Samdrift/fellesbeite

Ved samdrift eller fellesbeite med flere foretak skal hvert enkelt foretak stå som søker om

erstatning. Foretakets eget areal og foretakets del av areal som inngår i samdrifta/fellesbeitet

skal legges til grunn. Hver søker betaler egenandel.

 

Erstatningssats

Erstatningssatsen fastsettes av SLF i kroner pr dekar. Satsen er beregnet på grunnlag av data

for såmengder, arbeidsforbruk, såfrøpriser og priser på leiekjøring. Satsen er kr 295 kr/daa.

 

Beregning av erstatning

Erstatningsbeløp = Kostnadssum ved utbedring – egenandel

Kostnadssummen er utbedret areal i dekar multiplisert med erstatningssatsen.

 

Egenandelen beregnes slik:

Egenandel = totalt innvintra engareal x 295 kr(tilskuddsats) x 20% (egenandelprosent) /100

 

Beregnet erstatning ved vinterskader på eng på mindre enn 1 000 kroner utbetales ikke.