Støttekontakttjenesten drives etter sos.tj. lovens §4-2. Bardu kommune har 1 hel og 2 halve faste stillinger som støttekontakt. De følger opp personer innen følgende grupper: barn og ungdom, eldre, psykisk utviklingshemmede, rus og psykiatri - alle med ulike behov, og ikke sjelden komplekse problemstillinger.