Tildelinger fra Troms Fylkeskommune til lokalt næringsfond i Bardu Kommune. Fylkesrådet i Troms har i juni 2016 tildelt Bardu Kommune midler til næringsutvikling (næringsfond). Midlene har sin opprinnelse fra Statsbudsjettets kapittel 551, post 60 og 61. Bardu har i 2016 fått tildelt 790 000 til sitt næringsfond. Allerede i budsjettbehandlingen i desember 2015, vedtok formannskapet i Bardu at kroner 500 000 skal settes av i form av tilskudd til «sysselsettingstiltak» og «mindre tiltak» fra Kraftfondet.

Oversikt over midler til næringsutvikling i Bardu Kommune for perioden 2015 – 2016 (tilskuddsordninger)

                                                 2015          2016             Endring
Kraftfond                                  500 000       500 000      ingen endring
Næringsfond, lokal del             811 000       790 000        -21 000 fra 2015
Næringsfondet, regional del     200 000       0                -200 000 fra 2015

Totalt                                      1 511 000   1 290 000     - 221 000 fra 2015

Konsekvenser av vedtaket i fylkesrådet for Bardu Kommune og næringslivet.
Årets tildeling til næringsfondet utgjør en 2015 til 2016 på 221 000. Den største endringen skjer innenfor regionalt næringsfond, hvor kuttet går fra 200 000 i 2015 til 0 i 2016. Den lokale delen av næringsfondet kuttes med 21 000. Basert på denne utviklingen, så vil dette medføre at færre «sysselsettingstiltak» og «mindre tiltak» innenfor næringsrelaterte innovasjonstiltak kan støttes i Bardu.
Årets midler til «sysselsettingstiltak» og «mindre tiltak» fra kraftfondet opprettholdes.

Hva støtter Bardu Kommune?
I Bardu Kommune er det enhet næring som forvalter kommunens totale tilskuddsordninger for næringsvirksomhet (tilskudd). Bardu Kommune støtter prosjekter som er i tråd med kommunens strategiske næringsplan, virkemiddelplan, retningslinjer fra fylket og Statsstøtteregelverket (EØS avtalen). Kommunen støtter opp om alle typer næringsrelaterte tiltak som bærer preg av innovasjon, verdiskapning og utvikling (ikke drift).

Kommunen har etablert to programmområder for tilskudd
80 % av årets tilskuddspott på 1 290 000 går til tiltak (investeringer) som kan gi ny sysselsetting eller styrke sysselsettingen innenfor bedriftene i kommunen (sysselsettingstiltak). Dette utgjør 1 032 000 kroner.
20 % av midlene på 1 290 000 går til tiltak (investeringer) som kan utvikle bedriften. Alle tiltakene må bære preg av innovasjon, utvikling. Dette kan f.eks. være kompetanseheving, utredninger av en forretningside eller lignende. Dette utgjør 258 000 kroner.

I alle prosjekter kan kommunen støtte tiltakene med inntil 50 % av kostnadene som kommunen har anledning å godkjenne i.h.h.t gjeldende retningslinjer i søknadsbehandlingen. Søknadene behandles fortløpende, så langt det er midler. Finnes ikke midler, så blir søknadene fortløpende behandlet på dato når det finnes tilgjengelige midler i samråd med søkerne.
Det er generelt sett mange gode søknader per juli til behandling hos Bardu Kommune (14 stk). Enhet næring som forvalter tilskuddsordningene vil i løpet av sommeren saksbehandle og legge frem flest mulig søknader allerede til det neste formannskapsmøtet som er berammet til 7.9.2016.

Hvordan søke?
Alle søknader skal leveres elektronisk via www.regionalforvaltning.no

Dette bør næringslivet kjenne til før det sendes søknad om tilskudd.
Vi anbefaler alle som har planer for etablering eller utvidelse av næringsvirksomhet i Bardu om å sette seg godt inn i prosedyrer for hvordan bedriftene kan søke tilskudd hos Bardu Kommune. Disse finnes på nettsiden www.dialogenbardu.no, under menyvalget «informasjon om tilskudd i Bardu Kommune».
Her finnes god informasjon om krav, retningslinjer og prosedyrer for hva næringsaktøren bør kjenne til før søknaden leveres. Ellers finnes nyttig informasjon om hvordan behandlingen av søknadene foregår og hvordan tilskudd utbetales dersom søknaden medfører et positivt vedtak.

Informasjonsflyt videre.
Årets tildelinger er herved publisert på Bardu Kommunes nettside. For tilgang til søknadsportalen på årets tilskudd, så må en gå til www.regionalforvaltning.no
 

Kontaktperson Lennarth Kvernmo
næringssjef
Tel 900 36666
e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no