Leder
Psykisk helsetjeneste

Alvilde Gardsteig

Besøksadresse
Parkveien 24,
9360 Bardu
Telefon 77 18 54 23

Psykisk helsetjeneste holder til i 1.etasje på ny-fløya på Barduheimen sykehjem. Psykisk helsetjeneste er en av 6 enheter i pleie- og omsorgsavdelingen(PLO).

Psykisk helsetjeneste har kontakt gjennom:

 • samtaler i hjemmene, på arbeidsplasser, på kontoret eller ute i naturen
 • veiledning i grupper og til enkeltpersoner, råd til støttekontakter
 • kriseintervensjon
 • pårørendearbeid
 • arbeid med Individuell plan(IP) og ansvarsgrupper
 • gå i lag med bruker på offentlige kontorer, fokus på mestring
 • undervise i grupper; brukere, foreldre, personell
 • tverretatlig og tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet på kommunalt nivå
 • samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra 2. og 3. linjetjenesten
 • følge av pasienter ved innleggelse og oppfølging i institusjon
 • sosialt nettverksarbeid

Psykisk helsetjeneste fungerer ofte som koordinator mellom ulike etater og mellom de ulike behandlingsnivå. Henvendelser kommer fra pasient, pårørende, 1., 2. eller 3.linjetjenesten.

Enkelte brukere av Psykisk helsetjeneste trenger omfattende hjelp, noe som er både tid - og ressurskrevende. Tjenesten har blant annet lagt vekt på å jobbe forebyggende med sosialt nettverk og miljørettet tiltak. Vi har et tilbud til barn og unge, og til den voksne del av befolkningen. Vi er et lavterskeltilbud og tjenesten er gratis.

Ansatte og funksjon
Pr. i dag har vi 5,25 årsverk og 6 ansatte. Vi har fire miljøterapeutstillinger (Høyskole/universitet),  og eto(2) miljøarbeiderstillinger (videregående skole). Vi vektlegger tverrfaglighet i tjenesten ved ansettelse. Det er flere av de ansatte som har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Leder av psykiatritjenesten veksler mellom den administrative jobben og fagjobben ute hos brukerne. Miljøterapeutene i tjenesten jobber generelt ute hos brukeren, vi har støttesamtaler, nettverksarbeid, fokus på fysisk aktivitet og psykisk helse. Vi har ikke behandlerkompetanse. En (1) miljøterapeutstilling jobber spesifikt opp mot barn og unge i kommunen. Stillingen brukes bredt, og fagpersonen har oppfølging av barn, unge, foreldre, ansatte i barnehage, skole og SFO, samt at det tilbys ulike typer undervisning/veiledning der det behovet meldes. Fokus er forebygging av psykiske lidelser gjennom å søke å se barnet/ungdommen før en slik utvikling starter. En jobber også målrettet ift. fritid. Psykiatritjenesten kan søke veiledning hos ambulant team på Silsand ved behov. Vi deltar også på fagforum i regi av senter for psykisk helse på Silsand, der vi samles i grupper til faglig diskusjon og gjensidig veoledning mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Møteplassen
Møteplassen drives i regi av psykiatritjenesten, og er et dagsenter som har åpent til faste tider. Vi har åpent 3 dager i uken.  De jobber primært på dagsenteret, men har også brukere de følger opp ute. I tillegg til å være en møteplass som gir grunnlag for selvhjelp og gjensidig støtte, gir vi et mer tilpasset, allsidig og målrettet aktivitetstilbud. Dette er med på å styrke selvfølelsen og selvtilliten, som igjen gjør at brukerne kan få troen på å mestre egne liv. Det bidrar til at mennesker med psykiske lidelser bryter isolasjon og deltar i sosial sammenheng utenfor hjemmet og nær familie.  Vi jobber med en målsetting om hjelp til selvhjelp i brukergruppa, og har erfart at å ha fagpersoner som en del av nettverket likevel er svært viktig.

Samarbeid
Psykiatritjenesten har et utstrakt og målrettet samarbeid med andre instanser i og utenfor kommunen. Vi har faste møter med legene hver 14 dag, med NAV og PLO hver 14 dag, med Bapro x 1 / mnd og interkommunale samarbeidsmøter med omkringliggende psykiatritjenester annenhver måned. Vi deltar også i arbeidsgruppe Folkehelse med jevnlig møtevirksomhet.
Miljøterapeut som jobber opp mot barn og unge samarbeider med Pedagogisk Psykologisk tjeneste(PPT), Barne og Ungdomspoliklinikken(BUP), og kommunale instanser. Samarbeidet går ut på samtale ved behov, veiledning av lærere i skolen, deltagelse på tverrfaglige samarbeidsgrupper(eks. tverrfaglig team for barnehager, tverrfaglig samarbeidsgruppe familievold / seksuelle overgrep, Politiråd).

Individuell plan
Vi jobber målrettet med IP og har erfaring over år med jobbing med IP sammen med bruker. Vi har en standardisert mal som brukes i hele kommunen, og har undervist kollegaer  i kommunen og eksternt om våre erfaringer med IP.

Vi informerer om og tilbyr IP til brukere som har sammensatte og langvarig hjelpebehov. Ikke alle takker ja til tilbudet. Det er også utarbeidet IP av fagfolk ellers i kommunen, der psykiatritjenesten ikke er inne i bildet.